ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu pasz 2)

Na podstawie art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres dodatkowych informacji, które mogą być umieszczane na opakowaniu pasz lub etykiecie dołączonej do opakowania albo w dokumentach przewozowych.

§ 2. Dodatkowe informacje, które mogą być umieszczane na opakowaniu mieszanek paszowych lub etykiecie dołączonej do tego opakowania albo w dokumentach przewozowych dołączonych do mieszanek paszowych, zawierają:

1) znak identyfikacyjny lub handlowy wytwórcy albo podmiotu dokonującego pakowania, albo innego podmiotu wprowadzającego do obrotu mieszankę paszową, odpowiedzialnego za szczegółowe informacje umieszczane na oznakowaniu mieszanki paszowej;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wytwórcy albo podmiotu dokonującego pakowania, albo innego podmiotu wprowadzającego do obrotu mieszankę paszową, który nie jest odpowiedzialny za informacje umieszczane na oznakowaniu mieszanki paszowej;

3) nazwę państwa, w którym wytworzono mieszankę paszową;

4) cenę mieszanki paszowej;

5) opis lub nazwę handlową mieszanki paszowej;

6) określenie stanu fizycznego mieszanki paszowej lub procesu technologicznego zastosowanego do jej uzyskania;

7) wskazanie zawartości wody i poziomu zanieczyszczeń mineralnych, jeżeli nie zostały przekroczone wartości określone w przepisach w sprawie zawartości wody, substancji wiążących, zanieczyszczeń roślinnych oraz zanieczyszczeń mineralnych w paszach;

8) określenie daty produkcji mieszanki paszowej składające się z następujących elementów: „wytworzono (dni, miesiące lub lata) przed upływem okresu przechowywania”;

9) obok daty produkcji mieszanki paszowej, o której mowa w pkt 8, wskazanie miejsca umieszczenia informacji dotyczącej okresu jej przechowywania — w przypadku gdy okres przechowywania jest umieszczony w innym miejscu niż przeznaczone do umieszczania informacji składających się na oznakowanie mieszanek paszowych;

10) informacje, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.1. Do dodatkowych informacji, które mogą być umieszczane na opakowaniu mieszanek paszowych, w skład których wchodzą dodatki paszowe, lub etykiecie dołączonej do tego opakowania albo w dokumentach przewozowych, oprócz informacji, o których mowa w § 2, zalicza się:

1) nazwę handlową dodatków paszowych;

2) numery wpisu dodatków paszowych do rejestru dodatków paszowych prowadzonego na podstawie przepisów Unii Europejskiej, zwanego dalej „rejestrem”;

3) zawartość:

a) mikroelementów innych niż miedź,

b) witamin innych niż witaminy A, D i E, prowitamin oraz innych chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu

— jeżeli zawartość tych substancji może zostać określona w wyniku badań przeprowadzonych przy użyciu metodyk postępowania analitycznego, określonych w przepisach w sprawie metodyki postępowania analitycznego wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, zwanej dalej „ustawą”, w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach i mieszankach paszowych, lub przy zastosowaniu innych uznanych metodyk postępowania analitycznego.

2. Oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, oznakowanie mieszanek paszowych, w skład których wchodzą dodatki paszowe, może zawierać:

1) w przypadku mikroelementów innych niż miedź:

a) nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem do rejestru,

b) zawartość mikroelementów;

2) w przypadku witamin innych niż witaminy A, D i E, prowitamin oraz innych chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu:

a) nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem do rejestru,

b) zawartość substancji czynnej,

c) datę upływu okresu gwarancji poziomu tej zawartości albo datę upływu okresu trwałości dodatku paszowego.

3. Jeżeli oznakowanie mieszanek paszowych zawiera informację dotyczącą substancji czynnej, to zawartość tej substancji odnosi się do dodatku paszowego wchodzącego w skład mieszanki paszowej.

4.  Informacje dotyczące dodatków paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej umieszcza się obok informacji odnoszących się do tej mieszanki.

§ 4. Oznakowanie mieszanek paszowych petnopor-cjowych lub mieszanek uzupełniających innych niż mineralne i melasowane, przeznaczonych dla drobiu, świń i przeżuwaczy, może zawierać informacje o wartości energetycznej tych mieszanek, ustalonej w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Oznakowanie mieszanek paszowych może zawierać inne informacje umieszczane przez wytwórcę albo podmiot dokonujący pakowania, albo inny podmiot wprowadzający do obrotu mieszankę paszową, który jest odpowiedzialny za informacje umieszczane na oznakowaniu mieszanki paszowej, jeżeli:

1) zostały wyraźnie oddzielone od informacji:

a) o których mowa w § 2—4 oraz w art. 38 ust. 2 ustawy,

b) określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 7 pkt 1 ustawy;

2) odnoszą się do czynników, które mogą być skonkretyzowane;

3) nie dotyczą profilaktycznego lub terapeutycznego działania mieszanki paszowej.

§ 6. 1. Dodatkowe informacje, które mogą być umieszczane na opakowaniu mieszanek paszowych przeznaczonych dla zwierząt towarzyszących lub etykiecie dołączonej do tego opakowania albo w dokumentach przewozowych, mogą zawierać deklarację wskazującą na obecność lub niski poziom jednego lub kilku materiałów paszowych, istotnych dla określenia właściwości mieszanki.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w oznakowaniu podaje się informację o minimalnej lub maksymalnej zawartości materiału paszowego, wyrażonej w procentach.

3. Informację, o której mowa w ust. 2, zamieszcza się:

1) obok deklaracji, o której mowa w ust. 1, lub

2) w wykazie materiałów paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej, obok odpowiedniej kategorii materiałów paszowych.

§ 7. Dodatkowe informacje mogą być umieszczane na opakowaniu materiałów paszowych lub etykiecie dołączonej do tego opakowania albo w dokumentach przewozowych, jeżeli:

1) zostały wyraźnie oddzielone od informacji, o których mowa w § 5 pkt 1;

2) odnoszą się do czynników, które mogą być skonkretyzowane.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu środków żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 63, poz. 589).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2005 r. (poz. 773)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy ninijeszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy 79/373/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie obrotu mieszankami paszowymi (Dz. Urz. WE L 86 z 6.4.1979, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.3, t. 4, str. 50, Dz. Urz. WE L 212 z 2.8.1986, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 66, Dz. Urz. WE L 027 z 31.1.1990, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 16, Dz. Urz. WE L 237 z 22. 9.1993, str. 23; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 74, Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995, str. 15, Dz. Urz. WE L 125 z 23.5.1996, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.3, t. 19, str. 94, Dz. Urz. WE L 211 z 5.8.1997, str. 45, Dz. Urz. WE L 318 z 27. 11.1998, str. 43; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 153, Dz. Urz. WE L 162 z 26.6.1999, str. 67, Dz. Urz. WE L 063 z 6.3.2002, str. 23),

2) dyrektywy 96/25/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie obrotu materiałami paszowymi, zmieniającej dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG, 82/471/EWG i 93/74/EWG oraz uchylającej dyrektywę 77/101/EWG (Dz. Urz. WE L 125 z 23.5.1996, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 96, Dz. Urz. WE L 261 z 24.9.1998, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 448, Dz. Urz. WE L 115 z 4.5.1999, str. 32, Dz. Urz. WE L 162 z 26.6.1999, str. 67, Dz. Urz. WE L 105 z 3.5.2000, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 73, Dz. Urz. WE L 234 z 1.9.2001, str. 55, Dz. Urz. UE L 122 z 16.5.2003, str. 1),

3) dyrektywy 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącej dodatków paszowych (Dz. Urz. WE L 270 z 14.12.1970, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 190, Dz. Urz. WE L 319 z 8.12.1984, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 , t. 6, str. 139, Dz. Urz. WE L 235 z 17.9.1996, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 402, Dz. Urz. WE L 080 z 25.3.1999, str. 20),

4) dyrektywy 86/174/EWG z dnia 9 kwietnia 1986 r. w sprawie metod obliczania wartości energetycznej mieszanek paszowych dla drobiu (Dz. Urz. WE L 130 z 16.5.1986, str. 53; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 27).

Dane dotyczące aktów Unii Europejskiej zamieszczonych w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.