ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji

Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106 i Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady przydziału umundurowania dla pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanych dalej „pracownikami”, oraz okres jego zużycia;

2) wzory, kolory i normy umundurowania;

3) wzór odznaki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanej dalej „odznaką”;

4) szczegółowe zasady i sposób noszenia umundurowania i odznaki;

5) wysokość i warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za okresowe czyszczenie munduru;

6) stanowiska pracy, na których zatrudnione osoby są uprawnione do noszenia umundurowania i odznaki, w zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych zadań.

§ 2. 1. Składniki umundurowania, okresy ich zużycia oraz normy umundurowania są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2.  Składniki umundurowania, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w:

1) Ip. 1, 2, 6—9, 11, 15 i 17, są wydawane pracownikowi bezpośrednio;

2) Ip. 3—5 i 10, są szyte na miarę, a koszty ich szycia pokrywa się z budżetu właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

3.  Pracownikowi wypłaca się równoważnik pieniężny na zakup składników umundurowania, o których mowa w Ip. 12—14,16 i 18—20 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Przydział umundurowania następuje z dniem otrzymania przez pracownika upoważnienia do przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej.

§ 4. 1. Okres zużycia składników umundurowania liczy się od dnia ich wydania pracownikowi.

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów nieświadczenia pracy przez pracownika, trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, innych niż okres korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.

3. Składniki umundurowania nie podlegają zwrotowi po upływie okresu ich zużycia.

§ 5. Ponowny przydział poszczególnych składników umundurowania następuje z upływem okresu ich zużycia, chyba że okres ten upływa w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

§ 6. 1. Jeżeli utrata lub zniszczenie składnika umundurowania nastąpiły przed upływem okresu jego zużycia, to nowy składnik umundurowania przysługuje:

1) bezpłatnie — jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły z przyczyn niezależnych od pracownika, na wniosek pracownika zaopiniowany przez jego przełożonego;

2) odpłatnie — jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły w przypadkach innych niż określone w pkt 1, za zwrotem kwoty odpowiadającej wartości utraconego lub zniszczonego składnika umundurowania, obliczonej z uwzględnieniem okresu użytkowania tego składnika umundurowania.

2. Jeżeli przed upływem okresu zużycia składników umundurowania umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika, umundurowanie przechodzi na własność pracownika za zwrotem kwoty odpowiadającej wartości umundurowania, obliczonej z uwzględnieniem okresu użytkowania składników tego umundurowania.

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, powinna odpowiadać wartości składników umundurowania za okres odpowiednio od dnia utraty lub zniszczenia składnika umundurowania albo od dnia rozwiązania umowy o pracę — do dnia upływu okresu zużycia danego składnika umundurowania.

4. Z dniem przejścia pracownika na emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę oraz w przypadku rozwiązania umowy o pracę na zasadach innych niż określone w ust. 2 umundurowanie przechodzi na własność tego pracownika bez zwrotu kwoty odpowiadającej jego wartości.

§ 7. 1. Pracownik utrzymuje umundurowanie w stanie zapewniającym estetyczny wygląd zewnętrzny pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych.

2. Niedopuszczalne jest:

1) dokonywanie przeróbek lub zniekształceń składników umundurowania;

2) noszenie składników umundurowania:

a) w połączeniu z:

— ubraniem cywilnym,

— ozdobami osobistymi umieszczonymi w sposób widoczny na umundurowaniu,

b) o znacznym stopniu zużycia,

c) niezgodnie z przeznaczeniem.

3. Dopuszcza się używanie przez umundurowanego pracownika:

1) symbolu żałoby w sposób zwyczajowo przyjęty;

2) okularów przeciwsłonecznych i zdrowotnych;

3) środków ochrony osobistej, jeżeli takie wymaganie wynika z przepisów odrębnych.

§ 8. 1. Wzory składników umundurowania są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Pracownik nosi odznakę na zewnętrznej stronie lewego rękawa kurtki 3/4, marynarki i swetra typu „polar”, w odległości 15 cm od górnego szwu.

§ 9. 1. Podstawę obliczania wysokości równoważnika pieniężnego, o którym mowa w § 2 ust. 3, stanowią przewidywane średnioroczne ceny jednostkowe składników umundurowania określone w tabeli kalkulacyjnej, stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego ulega corocznie zwiększeniu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 10. 1. Pracownikowi wypłaca się niezwłocznie równoważnik pieniężny za okresowe czyszczenie umundurowania:

1) po uzyskaniu przez niego upoważnienia do przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej;

2) po upływie każdego kolejnego roku od dnia uzyskania upoważnienia, o którym mowa w pkt 1.

2. Równoważnik pieniężny za okresowe czyszczenie umundurowania nie podlega zwrotowi.

3. Podstawę obliczania wysokości równoważnika pieniężnego za okresowe czyszczenie umundurowania stanowi ryczałt za czyszczenie umundurowania określony w tabeli kalkulacyjnej, stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia. Do obliczania równoważnika pieniężnego za okresowe czyszczenie umundurowania stosuje się przepis § 9 ust. 2.

§ 11. 1. Umundurowanie i odznakę noszą pracownicy upoważnieni do przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej, zatrudnieni na stanowiskach:

1) kierownika oddziału;

2) głównego specjalisty;

3) starszego specjalisty;

4) specjalisty;

5) starszego inspektora;

6) inspektora.

2. Pracownik nie ma obowiązku noszenia umundurowania:

1) podczas wykonywania czynności służbowych w miejscach, gdzie umundurowanie może być narażone na zniszczenie lub uszkodzenie;

2) poza obszarem punktu wwozu;

3) w uzasadnionych przypadkach — za zgodą właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

§ 12. Dopuszcza się noszenie składników umundurowania wydanych pracownikowi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zgodnych z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji (Dz. U. Nr 93, poz. 1030 oraz z 2002 r. Nr 138, poz. 1165), do upływu okresu ich zużycia.

§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji (Dz. U. Nr 93, poz. 1030 oraz z 2002 r. Nr 138, poz. 1165).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2009 r. (poz. 270)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).