ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o organizacji rynku rybnego

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168, z 2012 r. poz. 789 oraz z 2013 r. poz. 621) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, wynosi dla tego, kto:

1) skupuje produkty rybne, o których mowa w art. 1 tiret drugie rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.), zwane dalej „produktami rybnymi”, o których mowa w art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy, nie będąc wpisanym do rejestru skupujących, w przypadku nakładania kary po raz:

a)   pierwszy, przy skupie:

— łososia albo troci z połowów w Morzu Bałtyckim — 75 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

—  dorsza z połowów w Morzu Bałtyckim — 30 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

—  śledzia z połowów w Morzu Bałtyckim — 10 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

—  szprota z połowów w Morzu Bałtyckim — 5 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

— pozostałych gatunków ryb — 20 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

b)   kolejny, przy skupie:

— łososia albo troci z połowów w Morzu Bałtyckim — 150 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

—  dorsza z połowów w Morzu Bałtyckim — 60 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

—  śledzia z połowów w Morzu Bałtyckim — 20 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

—  szprota z połowów w Morzu Bałtyckim — 10 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

— pozostałych gatunków ryb — 40 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę);

2)   posługuje się zaświadczeniem o wpisie do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne, zwanego dalej „rejestrem skupujących”, zawierającym dane niezgodne ze stanem faktycznym, w przypadku nakładania kary po raz:

a)   pierwszy — równowartość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zwanego dalej „wynagrodzeniem”,

b)   kolejny — dziesięciokrotność wynagrodzenia;

3)   będąc do tego obowiązanym jako przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących nie dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w przypadku nakładania kary po raz:

a)   pierwszy — równowartość wynagrodzenia,

b)   kolejny — dziesięciokrotność wynagrodzenia;

4)   sprzedaje produkty rybne podmiotom niewpisanym do rejestru skupujących w ilości przekraczającej dopuszczoną do sprzedaży bezpośredniej, w przypadku nakładania kary po raz:

a)   pierwszy — równowartość wynagrodzenia,

b)   kolejny — dziesięciokrotność wynagrodzenia;

5)   wbrew obowiązkowi określonemu w art. 18 ust. 1 i 5 ustawy nie wystawia dokumentu sprzedaży, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub art. 63 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1), zwanego dalej „dokumentem sprzedaży”, lub deklaracji przejęcia, o której mowa w art. 66 ust. 1 tego rozporządzenia, zwanej dalej „deklaracją przejęcia”, w przypadku nakładania kary po raz:

a)   pierwszy, przy sprzedaży lub przejęciu:

— łososia albo troci z połowów w Morzu Bałtyckim — 75 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

—  dorsza z połowów w Morzu Bałtyckim — 30 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

—  śledzia z połowów w Morzu Bałtyckim — 10 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

—  szprota z połowów w Morzu Bałtyckim — 5 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

— pozostałych gatunków ryb — 20 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

b)   kolejny, przy sprzedaży lub przejęciu:

— łososia albo troci z połowów w Morzu Bałtyckim — 150 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

—  dorsza z połowów w Morzu Bałtyckim — 60 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

—  śledzia z połowów w Morzu Bałtyckim — 20 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

—  szprota z połowów w Morzu Bałtyckim — 10 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

— pozostałych gatunków ryb — 40 zł za każdy kilogram skupionych ryb w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę);

6)   wystawia dokument sprzedaży lub deklarację przejęcia z naruszeniem art. 62-64, art. 66 lub art. 67 rozporządzenia wymienionego w pkt 5, w przypadku nakładania kary po raz:

a)   pierwszy — równowartość wynagrodzenia,

b)   kolejny — dziesięciokrotność wynagrodzenia;

7)   dokonuje sprzedaży w sposób niezgodny z art. 23 ustawy, w przypadku nakładania kary po raz:

a)   pierwszy za sprzedaż:

— łososia z połowów w Morzu Bałtyckim — 75 zł za każdy sprzedany kilogram w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

—  dorsza z połowów w Morzu Bałtyckim — 30 zł za każdy sprzedany kilogram w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

b)   kolejny za sprzedaż:

— łososia z połowów w Morzu Bałtyckim — 150 zł za każdy sprzedany kilogram w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę),

—  dorsza z połowów w Morzu Bałtyckim — 60 zł za każdy sprzedany kilogram w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę);

8)   podpisuje dokument wycofania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, nie będąc osobą, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 11 lub 12 ustawy, w przypadku nakładania kary po raz:

a)   pierwszy — równowartość wynagrodzenia,

b)   kolejny — dziesięciokrotność wynagrodzenia;

9)   podpisuje dokument wycofania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, zawierający dane niezgodne ze stanem faktycznym, w przypadku nakładania kary po raz:

a)   pierwszy — pięciokrotność wynagrodzenia,

b)   kolejny — dwudziestokrotność wynagrodzenia;

10)  wprowadza do obrotu produkty rybne niezaopatrzone w dokument potwierdzający ich pochodzenie wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 62 ust. 5 ustawy, w przypadku nakładania kary po raz:

a)   pierwszy za wprowadzenie:

—  do 50 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) — równowartość wynagrodzenia,

— powyżej 50 kg do 100 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) — pięciokrotność wynagrodzenia,

— powyżej 100 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) — dziesięciokrotność wynagrodzenia,

b)   kolejny za wprowadzenie:

—  do 50 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) — pięciokrotność wynagrodzenia,

— powyżej 50 do 100 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) — dziesięciokrotność wynagrodzenia,

— powyżej 100 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) — dwudziestokrotność wynagrodzenia;

11)  będąc do tego obowiązanym, nie posiada dokumentacji połowów dla Dissostichus spp. w rozumieniu art. 3 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1035/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp. (Dz. Urz. WE L 145 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 37, str. 299, z późn. zm.), w przypadku nakładania kary po raz:

a)   pierwszy — dwukrotność wynagrodzenia,

b)   kolejny — dziesięciokrotność wynagrodzenia;

12)  będąc do tego obowiązanym, nienależycie wypełnia dokumentację połowów dla Dissostichus spp. w rozumieniu art. 3 lit. b rozporządzenia wymienionego w pkt 11, w przypadku nakładania kary po raz:

a)   pierwszy — równowartość wynagrodzenia,

b)   kolejny — pięciokrotność wynagrodzenia.

§ 3. Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć:

1)   dziesięciokrotności wynagrodzenia — w przypadkach określonych w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 5 lit. a oraz pkt 7 lit. a;

2)   dwudziestokrotności wynagrodzenia — w przypadkach określonych w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 5 lit. b oraz pkt 7 lit. b.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).