ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań

Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłat za:

a)   złożenie wniosku związanego z:

—  zatwierdzeniem substancji czynnej, sejfnera i synergetyka,

— wydaniem zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1, art. 41, art. 47 ust. 1, art. 51 oraz art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1107/2009”,

— wydaniem pozwolenia na handel równoległy,

— wydaniem pozwolenia na prowadzenie badań,

— wydaniem decyzji o zmianie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy, lub pozwolenia na prowadzenie badań,

b)   czynności związane z:

— weryfikacją dokumentacji przedłożonej wraz z wnioskiem o zatwierdzanie substancji czynnych sejfnerów i synergetyków lub o przedłużenie zatwierdzenia, lub w związku z przeglądem zatwierdzenia w zakresie elementów przewidzianych w art. 8 rozporządzenia nr 1107/2009,

—  opracowaniem oceny danych dla substancji czynnych określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 544/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonującym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 1) lub uwag do oceny tych danych,

—  opracowaniem oceny danych dla środków ochrony roślin określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 545/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonującym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 67) lub uwag do oceny tych danych

— przygotowaniem projektu sprawozdania z oceny, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 1107/2009,

—  opracowaniem oceny porównawczej środków ochrony roślin zawierających substancje kwalifikujące się do zastąpienia, o której mowa w art. 50 rozporządzenia nr 1107/2009,

— przygotowaniem oceny równoważności, o której mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009;

2) sposób uiszczania i potwierdzania uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Wysokość opłaty za złożenie wniosku związanego z wydaniem decyzji o zmianie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy, lub pozwolenia na prowadzenie badań, w przypadku gdy decyzja wydawana jest w kilku zakresach, o których mowa w lp. 1 ust. 5 załącznika do rozporządzenia, odpowiada wysokości wymaganej za złożenie wniosku związanego z wydaniem decyzji w zakresie, który podlega najwyższej opłacie.

§ 4. Opłaty uiszcza się w formie wpłaty albo przelewu na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa lub podmiotów upoważnionych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

§ 5. 1. Potwierdzeniem uiszczenia opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, jest oryginał albo kopia dowodu uiszczenia opłaty.

2. W przypadku opłat, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, potwierdzenie uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o zatwierdzenie substancji czynnej, sejfnera lub synergetyka lub o wydanie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, pozwolenia na handel równoległy, pozwolenia na prowadzenie badań lub decyzji o zmianie danego zezwolenia lub pozwolenia.

3. W przypadku opłat, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, potwierdzenie uiszczenia opłaty przedkłada się podmiotowi upoważnionemu na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin niezwłocznie po wystąpieniu ministra właściwego do spraw rolnictwa do tego podmiotu o opracowanie oceny, o której mowa w art. 11 ust. 2 lub art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, lub uwag, które należy uwzględnić w tej ocenie, albo ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa na jego wezwanie, w przypadku gdy dokonuje on czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).