ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin 2)

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 200, poz. 2060, z późn. zm. 4) ) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) po Ip. 52 dodaje się Ip. 52a w brzmieniu:


52a klodinafop 31 stycznia 2007 r. 31 lipca 2009 r.

2) po Ip. 75 dodaje się Ip. 75a w brzmieniu:


75a pirymikarb 31 stycznia 2007 r. 31 lipca 2009 r.

3) po Ip. 82 dodaje się Ip. 82a w brzmieniu:


82a rimsulfuron 31 stycznia 2007 r. 31 lipca 2009 r.

4) po Ip. 89a dodaje się Ip. 89b w brzmieniu:


89 b tolchlofos metylowy 31 stycznia 2007 r. 31 lipca 2009 r.

5) po Ip. 90a dodaje się Ip. 90b w brzmieniu:


90b tritikonazol 31 stycznia 2007 r. 31 lipca 2009 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2006/39/WE z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia klodinafopu, pirymikarbu i rimsulfuronu jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 104 z 13.04.2006, s. 30).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2639, z 2005 r. Nr 43, poz. 419, Nr 133, poz. 1124 i Nr 231, poz. 1964 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 138 i Nr 59, poz. 414.