ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych

Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych (Dz. U. Nr 164, poz. 1725) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ilość ryb, którą może wyłowić osoba prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:

1) 2 sztuki łącznie — w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta);

2) 2 sztuki — w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);

3) 3 sztuki łącznie — w przypadku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), sandacza (Stizostedion lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);

4) 5 sztuk — w przypadku lina (Tinca tinca);

5) 5 sztuk — w przypadku belony (Belone belone);

6) 7 sztuk — w przypadku dorsza (Gadus morhua);

7) 10 sztuk — w przypadku leszcza (Abramis brama);

8) 5 kg — w przypadku śledzia (Clupea harengus);

9) 5 kg łącznie — w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1–8, z wyłączeniem babki byczej (Neogobius melanostomus).

2. Przepisy ust. 1 pkt 1–4 i 6–9 nie dotyczą połowów prowadzonych w czasie zawodów sportowych.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Sportowe zezwolenia połowowe dla:

1) osób fizycznych,

2) armatorów statków

— wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. (poz. 490)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168.