ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów

Na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb, formę i terminy przekazywania przez agencje płatnicze informacji, o których mowa w art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, zwanej dalej „ustawą”;

2) rodzaje beneficjentów, a także informacje, o których mowa w art. 9a ust. 3 pkt 1–3 ustawy, właściwe poszczególnym rodzajom beneficjentów.

§ 2. Agencje płatnicze przekazują jednostce koordynującej, zgodnie ze swoją właściwością, informacje, o których mowa w art. 9a ust. 4 ustawy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez jednostkę koordynującą.

§ 3. Informacje, o których mowa w art. 9a ust. 4 ustawy, przekazuje się do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczą te informacje.

§ 4. Informacje, o których mowa w art. 9a ust. 4 ustawy, są przekazywane jednostce koordynującej jako dokumenty elektroniczne w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 5. Na żądanie jednostki koordynującej agencje płatnicze przekazują wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w art. 9a ust. 4 ustawy, w terminach i w formie określonych przez tę jednostkę.

§ 6. 1. Informacją, którą zamieszcza się w wykazie beneficjentów, właściwą dla beneficjentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2. W przypadku gdy agencje płatnicze nie posiadają numeru identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta, informacjami, które zamieszcza się w wykazie beneficjentów, właściwymi dla beneficjentów będących:

1) osobami fizycznymi — jest numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej — jest numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej — rozwój wsi oraz rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).