ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W celu wyłonienia przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”, zwanego dalej „Komitetem Sterującym”, każdy z partnerów społecznych i gospodarczych działających w zakresie podsektora:

1) rybołówstwo morskie,

2) rybactwo śródlądowe,

3) przetwórstwo i rynek rybny

zgłasza Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanemu dalej „Ministrem”, w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, po 2 delegatów.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie podsektora, w zakresie którego działa dany partner społeczny i gospodarczy;

2) imiona i nazwiska delegatów.

3. Zgłoszenie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania partnera społecznego i gospodarczego.

4. Do zgłoszenia dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające, że partner społeczny i gospodarczy działa w zakresie danego podsektora;

2) pisemne oświadczenie delegata o wyrażeniu zgody na reprezentowanie partnera społecznego i gospodarczego.

§ 2. Minister, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin składania zgłoszeń, organizuje spotkanie partnerów społecznych i gospodarczych reprezentujących dany podsektor, które ma na celu wybór przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych tego podsektora, zwane dalej „spotkaniem wyborczym”.

§ 3. 1. Wybory przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez Ministra spośród osób zgłoszonych na spotkaniu wyborczym przez partnerów społecznych i gospodarczych.

2. Udział w pracach komisji osób, o których mowa w ust. 1, wymaga ich zgody.

3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

4. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) sporządzanie listy delegatów uczestniczących w spotkaniu wyborczym;

2) przeprowadzanie głosowania;

3) ustalanie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości Ministrowi.

5. Członkowie komisji nie mogą kandydować w wyborach na przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych.

§ 4. 1. Delegaci partnerów społecznych i gospodarczych reprezentujących poszczególny podsektor wybierają spośród siebie 3 przedstawicieli w głosowaniu tajnym.

2. Za przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego uznaje się delegatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnych głosów.

3. Przy równej liczbie głosów o kolejności rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję.

§ 5. Komisja sporządza protokół przeprowadzonych wyborów, który zawiera w szczególności:

1) listę delegatów biorących udział w głosowaniu;

2) opis sposobu przeprowadzenia głosowania i ewentualnego losowania;

3) dane i uwagi o przebiegu wszystkich czynności wyborczych;

4) wyniki głosowania.

§ 6. Po zakończeniu spotkania wyborczego przewodniczący komisji niezwłocznie przekazuje Ministrowi protokół wraz z listą wybranych przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych.

§ 7. 1. W celu wyłonienia przedstawiciela partnerów społecznych i gospodarczych w związku z koniecznością uzupełnienia składu Komitetu Sterującego, każdy z partnerów społecznych i gospodarczych działający w zakresie podsektora, dla którego zachodzi potrzeba uzupełnienia składu, zgłasza Ministrowi, w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia członkostwa danego przedstawiciela w Komitecie Sterującym, po 2 delegatów.

2. Do wyłaniania przedstawiciela partnerów społecznych i gospodarczych, w związku z koniecznością uzupełnienia składu Komitetu Sterującego, przepisy § 1 ust. 2 oraz § 2–6 stosuje się odpowiednio.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.