ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie metod analiz mięsa drobiowego

Na podstawie art. 34 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Analizy mięsa drobiowego polegają na:

1) sprawdzeniu wymagań jakościowych;

2) dokonaniu pomiaru temperatury;

3) określeniu masy opakowań jednostkowych klasyfikowanych według kategorii wagowych;

4) oznaczeniu zawartości wody wchłoniętej w tuszkach kurcząt.

2. Stan opakowań jednostkowych sprawdza się wzrokowo podczas pobierania próbek do wykonania analiz mięsa drobiowego.

§ 2. 1. Sprawdzenia wymagań jakościowych dokonuje się wzrokowo w świetle dziennym rozproszonym.

2. Jeżeli sprawdzenie wymagań jakościowych wymaga rozmrożenia mięsa drobiowego, to mięso pozostawia się w zamkniętych, szczelnych opakowaniach jednostkowych, a w razie uszkodzenia opakowania jednostkowego przekłada się je do nowego szczelnego opakowania jednostkowego.

3. Rozmrażania dokonuje się w wodzie o temperaturze około 30 °C w ciągu 2–5 godzin, do momentu otrzymania temperatury od 0 °C do 4 °C wewnątrz:

1) mięśnia piersiowego – w razie analizy tuszki drobiowej;

2) mięśni – w razie analizy elementów tuszek drobiowych.

§ 3. 1. Pomiaru temperatury dokonuje się bezpośrednio po pobraniu próbki przez wprowadzenie termometru do:

1) najgrubszej części mięśnia piersiowego – w razie analizy tuszki drobiowej;

2) wnętrza próbki – w razie analizy elementów tuszki drobiowej.

2. Wynik analizy stanowi średnia arytmetyczna wyników trzech pomiarów temperatury.

§ 4. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w § 2 ust. 3 i § 3, nie używa się termometrów rtęciowych.

§ 5. 1. Masę opakowań jednostkowych klasyfikowanych według kategorii wagowych określa się przez obliczenie:

1) rzeczywistej masy każdego opakowania jednostkowego w próbce, polegające na odjęciu od masy nominalnej mięsa drobiowego odchylenia ujemnego;

2) średniej rzeczywistej masy opakowań jednostkowych w próbce.

2. Analizowana partia opakowań jednostkowych spełnia wymagania, jeżeli średnia rzeczywista masa opakowań jednostkowych w próbce spełnia następujące kryterium kwalifikujące:


Liczba opakowań jednostkowych

Dopuszczalna rzeczywista masa opakowań jednostkowych w próbce

30

 ³ Qn - 0,503 s

50

 ³ Qn - 0,379 s

80

 ³ Qn - 0,295 s


 – średnia rzeczywista masa opakowań jednostkowych w próbce,

Qn – nominalna masa mięsa drobiowego w opakowaniu jednostkowym,

s – odchylenie standardowe rzeczywistej masy opakowania jednostkowego.

3. Sposób obliczania wartości odchylenia standardowego (s) rzeczywistej masy opakowania jednostkowego zawierającego mięso drobiowe jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Oznaczenia zawartości wody wchłoniętej w tuszkach kurcząt dokonuje się, stosując metodę:

1) ociekania, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) chemiczną, która jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) zakładową, która jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Zakłady ubojowe drobiu, dokonując oznaczenia zawartości wody wchłoniętej w tuszkach kurcząt, stosują:

1) metodę ociekania lub

2) metodę zakładową, co najmniej raz w ciągu każdego ośmiogodzinnego cyklu pracy.

§ 7. 1. Liczba opakowań jednostkowych, które pobiera się losowo z partii mięsa drobiowego do analizy, jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Liczba opakowań jednostkowych w partii nie powinna przekraczać 10 000 sztuk.

3. Jeżeli opakowania jednostkowe są analizowane na końcu linii pakowania, ich liczba w partii powinna odpowiadać godzinowej wydajności urządzenia pakującego.

§ 8. Przepisy § 1 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 5–7 stosuje się do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. (poz. 301)

Załącznik nr 2

METODA OCIEKANIA

Załącznik nr 3

METODA CHEMICZNA

Załącznik nr 4

METODA ZAKŁADOWA

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221.