ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanego dalej „rejestrem”, jego wzór, a także zakres i tryb przekazywania informacji o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze.

§ 2. Wzór rejestru stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Do rejestru poza informacjami, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej „ustawą”, wprowadza się następujące informacje:

1) miejsce prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—l, n oraz w art. 4 ust. 3 ustawy;

2) numer siedziby stada w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. n ustawy — jeżeli został nadany.

§ 4. 1. Rejestr prowadzi się w formie:

1) pisemnej lub

2) elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków.

2. Do rejestru prowadzonego w formie pisemnej dane wprowadza się w sposób czytelny, a zmiany dokonane w rejestrze powiatowy lekarz weterynarii potwierdza swoim podpisem.

§ 5. 1. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacje, o których mowa w § 3, a także informacje o każdej zmianie danych objętych tymi informacjami:

1) do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni — w przypadku podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, c, f, h, l oraz art. 4 ust. 3 ustawy;

2) niezwłocznie po każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w rejestrze — w przypadku podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. d i e ustawy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w formie elektronicznej.

§ 6. Do podmiotów wpisanych do rejestru przed dniem wejścia w życie rozporządzenia można stosować przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności dotyczące zwierząt i produktów zwierzęcych (Dz. U. Nr 7, poz. 87).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920.