ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin 2)

Na podstawie art. 15 ust. 3 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 i 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) 3) rośliny wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty, wymienione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227 oraz z 2016 r. poz. 642) w części A załącznika nr 5, do których mogą być stosowane odstępstwa od wymogu zaopatrywania w paszport roślin;

2) dokumenty inne niż paszport roślin, w które mogą być zaopatrzone rośliny, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. 4) Sadzeniaki ziemniaka, materiał siewny gatunku Medicago sativa L., materiał siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany gatunków: Helianthus annuus L. i Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. oraz materiał siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany z rodzaju Phaseolus L., poddane kontroli zdrowotności i spełniające wymagania specjalne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych, mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty, jeżeli są zaopatrzone w etykietę urzędową w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.

2. Etykieta urzędowa, o której mowa w ust. 1, powinna:

1)   spełniać wymagania określone w przepisach o nasiennictwie;

2)   zawierać określenie „paszport roślin” oraz oznaczenie EC.

3. W przypadku sadzeniaków ziemniaka, wprowadzanych lub przemieszczanych w obrębie strefy chronionej, w etykiecie urzędowej lub w towarzyszącym sadzeniakom dokumencie handlowym umieszcza się informację, że zostały spełnione wymagania specjalne dla tej strefy.

4. (pominięty). 5)

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 6) .


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2)   Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają częściowo postanowienia dyrektywy Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniającej niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie „paszportów” roślin (Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2005, str. 23).

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin (Dz. U. poz. 554), które weszło w życie z dniem 26 maja 2008 r.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)   Zamieszczony w obwieszczeniu.

6)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 lipca 2005 r.