ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117, z późn. zm. 2) ) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3.1.1 w działaniu 1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004—2006”

Nazwa priorytetu Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym
Nazwa działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych
Nazwa poddziałania
Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych 111
Numer działania 1.1
Czas trwania działania 2004—2006
Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca
Instytucja wdrażająca/Beneficjent końcowy ARiMR
Beneficjenci (projektodawcy) Podmioty prowadzące działalność rolniczą — osoby fizyczne lub prawne
Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Podmioty prowadzące działalność rolniczą — osoby fizyczne lub prawne
Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Rodzaj pomocy Granty inwestycyjne
Maksymalna wysokość pomocy w procentach kwalifikujących się kosztów Poziom podstawowy 50 % kwalifikujących się kosztów; w przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 60 %; jeżeli beneficjentem jest młody rolnik odpowiednio 55 % lub 65 %
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 614 348 278 euro
Wsparcie finansowe UE 330 802 918 euro
Wsparcie finansowe krajowe 283 545 360 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) co najmniej 35 %
Udział środków publicznych w całości środków (%) do 65 %
Udział UE w środkach publicznych (%) 53,84 %
Udział UE w całości środków (%) do 35 %
Udział krajowy w środkach publicznych (%) 46,16 %
Udział krajowy w całości środków (%) do 30 %
System wyboru projektów Według kolejności zgłoszeń; kwalifikacja projektów jest dokonywana przez OR ARiMR właściwy ze względu na miejsce realizacji projektu
Skład grup roboczych wybierających projekty i komitetów sterujących Nie biorą udziału w wyborze projektów

b) tabela „Budżet działania w latach 2004—2006 (w mln euro)” otrzymuje brzmienie:

Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)


Działanie Unia Europejska

EFOiGR

— Sekcja

Orientacji

Budżet państwa Jednostki

samorządu terytorialnego

Inne środki publiczne Środki prywatne
Inwestycje

w gospodarstwach rolnych (ogółem)

330 802 918 283 545 360 330 802 918

2) w ust. 3.1.3 w działaniu 1.3. „Szkolenia”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004—2006”

Nazwa priorytetu Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno--żywnościowym
Nazwa działania Szkolenia
Nazwa poddziałania
Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych 113
Numer działania 1.3
Czas trwania działania 2004—2006
Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca
Instytucja wdrażająca ARiMR
Beneficjent końcowy FAPA
Beneficjenci (projektodawcy) Instytucje lub podmioty (publiczne lub prywatne) prowadzące działalność szkoleniową
Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Rolnicy i inne osoby pracujące w rolnictwie
Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Rodzaj pomocy Szkolenia
Maksymalna wysokość pomocy w procentach kwalifikujących się kosztów 100 %
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 19 364 305 euro
Wsparcie finansowe UE 15 491 444 euro
Wsparcie finansowe krajowe 3 872 861 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) 0 %
Udział środków publicznych w całości środków (%) 100 %
Udział UE w środkach publicznych (%) 80 %
Udział UE w całości środków (%) 80 %
Udział krajowy w środkach publicznych (%) 20 %
Udział krajowy w całości środków (%) 20 %
System wyboru projektów Projekty zgodne z celami i zasadami działania, zakresem pomocy oraz spełniające kryteria dostępu (w tym warunki ogłoszenia o konkursie) są oceniane przez Grupę Roboczą Komitetu Sterującego (GR KS) według punktowych kryteriów wyboru. KS rekomenduje MRiRW projekty do realizacji. MRiRW akceptuje projekty do realizacji
Skład grup roboczych wybierających projekty i komitetów sterujących Komitet Sterujący Programu (KS): przedstawiciele instytucji zarządzającej, ministrów właściwych ze względu na specyfikę Programu, jednostki monitorująco--kontrolnej Sekcji Orientacji EFOiGR, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych; grupa robocza: członkowie KS lub eksperci

b) tabela „Budżet działania w latach 2004—2006 (w mln euro)” otrzymuje brzmienie:

Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)


Działanie Unia Europejska

EFOiGR

— Sekcja

Orientacji

Budżet państwa Jednostki

samorządu terytorialnego

Inne środki publiczne Środki prywatne
Szkolenia (ogółem) 15 491 444 3 872 861

3) w ust. 3.1.4 w działaniu 1.4. „Wsparcie doradztwa rolniczego”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004—2006”

Nazwa priorytetu Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno--żywnościowym
Nazwa działania Wsparcie doradztwa rolniczego
Nazwa poddziałania
Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych
Numer działania 1.4
Czas trwania działania 2004—2006
Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca
Instytucja wdrażająca ARiMR
Beneficjent końcowy FAPA
Beneficjenci (projektodawcy) Instytucje lub podmioty (publiczne lub prywatne) prowadzące działalność z zakresu doradztwa rolniczego lub leśnego
Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Rolnicy i inne osoby pracujące w rolnictwie
Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Rodzaj pomocy Doradztwo
Maksymalna wysokość pomocy w procentach kwalifikujących się kosztów 100 %
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 42 781 699 euro
Wsparcie finansowe UE 34 225 359 euro
Wsparcie finansowe krajowe 8 556 340 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) 0 %
Udział środków publicznych w całości środków (%) 100 %
Udział UE w środkach publicznych (%) 80 %
Udział UE w całości środków (%) 80 %
Udział krajowy w środkach publicznych (%) 20 %
Udział krajowy w całości środków (%) 20 %
System wyboru projektów Projekty zgodne z celami i zasadami działania, zakresem pomocy oraz spełniające kryteria dostępu (w tym warunki ogłoszenia o konkursie) są oceniane przez GR KS według punktowych kryteriów wyboru. KS rekomenduje Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekty do realizacji. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi akceptuje projekty do realizacji
Skład grup roboczych wybierających projekty i komitetów sterujących KS: przedstawiciele instytucji zarządzającej, ministrów właściwych ze względu na specyfikę Programu, jednostki monitorująco-kontrolnej Sekcji Orientacji EFOiGR, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych; grupa robocza: członkowie KS lub eksperci

b) tabela „Budżet działania w latach 2004—2006 (w mln euro)” otrzymuje brzmienie:

Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)


Działanie Unia Europejska

EFOiGR

— Sekcja

Orientacji

Budżet państwa Jednostki

samorządu terytorialnego

Inne środki publiczne Środki prywatne
Wsparcie doradztwa rolniczego (ogółem) 34 225 359 8 556 340

4) w ust. 3.1.5 w działaniu 1.5. „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004—2006”

Nazwa priorytetu Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno--żywnościowym
Nazwa działania Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych
Nazwa poddziałania
Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych 114
Numer działania 1.5
Czas trwania działania 2004—2006
Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca
Instytucja wdrażająca/Beneficjent końcowy ARiMR
Beneficjenci (projektodawcy) Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, których przedmiotem działalności jest: przetwórstwo wybranych produktów rolnych, pakowanie jaj, usługowe zamrażanie i przechowywanie produktów rolnych lub handel hurtowy artykułami rolnymi
Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, których przedmiotem działalności jest: przetwórstwo wybranych produktów rolnych, pakowanie jaj, usługowe zamrażanie i przechowywanie produktów rolnych lub handel hurtowy artykułami rolnymi
Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Rodzaj pomocy Granty inwestycyjne
Maksymalna wysokość pomocy w procentach kwalifikujących się kosztów Do 50 % wysokości kosztów kwalifikowalnych
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 474 973 786 euro
Wsparcie finansowe UE 332 481 650 euro
Wsparcie finansowe krajowe 142 492 136 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) 50 %
Udział środków publicznych w całości środków (%) 50 %

Udział UE w środkach publicznych <%)

70 %
Udział UE w całości środków (%) 35 %
Udział krajowy w środkach publicznych (%) 30 %
Udział krajowy w całości środków (%) 15 %
System wyboru projektów Według kolejności zgłoszeń. Ocena pod względem formalnym będzie dokonywana w OR ARiMR, natomiast ocena ekonomiczna w Centrali ARiMR. Listy projektów z pozytywną oceną będą przekazywane do rekomendacji KS
Skład grup roboczych wybierających projekty i komitetów sterujących KS: przedstawiciele instytucji zarządzającej, ministrów właściwych ze względu na specyfikę Programu, jednostki monitorująco-kontrolnej Sekcji Orientacji EFOiGR, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych

b) tabela „Budżet działania w latach 2004—2006 (w mln euro)” otrzymuje brzmienie:

Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)


Działanie Unia Europejska

EFOiGR

— Sekcja

Orientacji

Budżet państwa Jednostki

samorządu terytorialnego

Inne środki publiczne Środki prywatne
Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (ogółem) 332 481 650 142 492 136 474 973 786

5) w ust. 3.2.4 w działaniu 2.4. „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004—2006”

Nazwa priorytetu Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Nazwa działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów
Nazwa poddziałania
Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych 1307
Numer działania 2.4
Czas trwania działania 2004—2006
Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca
Instytucja wdrażająca/Beneficjent końcowy ARiMR
Beneficjenci (projektodawcy) Osoby fizyczne — rolnicy i domownicy oraz osoby prawne, które prowadzą działalność rolniczą
Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Osoby fizyczne — rolnicy i domownicy oraz osoby prawne, które prowadzą działalność rolniczą
Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Rodzaj pomocy Granty inwestycyjne
Maksymalna wysokość pomocy w procentach kwalifikujących się kosztów 50 %
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 89 343 381 euro
Wsparcie finansowe UE 62 540 366 euro
Wsparcie finansowe krajowe 26 803 015 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) 50 %
Udział środków publicznych w całości środków (%) 50 %
Udział UE w środkach publicznych (%) 70 %
Udział UE w całości środków (%) 35 %
Udział krajowy w środkach publicznych (%) 30 %
Udział krajowy w całości środków (%) 15 %
System wyboru projektów (%) Według kolejności zgłoszeń. Kwalifikacja projektów jest dokonywana przez OR ARiMR właściwe terytorialnie dla miejsca realizacji projektu
Skład grup roboczych wybierających projekty i komitetów sterujących Nie biorą udziału w wyborze projektów

b) tabela „Budżet działania w latach 2004—2006 (w mln euro)” otrzymuje brzmienie:

Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)


Działanie Unia Europejska

EFOiGR

— Sekcja

Orientacji

Budżet państwa Jednostki

samorządu terytorialnego

Inne środki publiczne Środki prywatne
Różnicowanie działalności

rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów (ogółem)

62 540 366 26 803 015 89 343 381

6) w ust. 3.2.6 w działaniu 2.6. „Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004—2006”

Nazwa priorytetu Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Nazwa działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem
Nazwa poddziałania
Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych 1309
Numer działania 2.6
Czas trwania działania 2004—2006
Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca
Instytucja wdrażająca/Beneficjent końcowy ARiMR
Beneficjenci (projektodawcy) Osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolniczą
Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolniczą
Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Rodzaj pomocy Granty inwestycyjne
Maksymalna wysokość pomocy w procentach kwalifikujących się kosztów 50 %
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 47 071 241 euro
Wsparcie finansowe UE 32 949 868 euro
Wsparcie finansowe krajowe 14 121 373 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) 50 %
Udział środków publicznych w całości środków (%) 50 %
Udział UE w środkach publicznych (%) 70 %
Udział UE w całości środków (%) 35 %
Udział krajowy w środkach publicznych (%) 30 %
Udział krajowy w całości środków (%) 15 %
System wyboru projektów Według kolejności zgłoszeń. Kwalifikacja projektów dokonywana jest przez OR ARiMR właściwe terytorialnie dla miejsca realizacji projektu
Skład grup roboczych wybierających projekty i komitetów sterujących Nie biorą udziału w wyborze projektów

b) tabela „Budżet działania w latach 2004—2006 (w mln euro)” otrzymuje brzmienie: Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)


Działanie Unia Europejska

EFOiGR

— Sekcja

Orientacji

Budżet państwa Jednostki

samorządu terytorialnego

Inne środki publiczne Środki prywatne
Rozwój i ulepszanie

infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

(ogółem)

32 949 868 14 121 373 47 071 241

7) w ust. 4 Szacunkowa tabela finansowa Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004—2006” otrzymuje brzmienie:

Szacunkowa tabela finansowa Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004—2006”*


Priorytet/Działanie Środki publiczne Współfinansowanie krajowe FS Pożyczki EBI
ogółem wkład Unii Europejskiej wkład krajowy
ogółem EFRR EFS EFOiGR FIFG ogółem budżet państwa budżety

jednostek samorządu terytorialnego

inne Środki prywatne Fundusz Spójności

Priorytet 1. „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym”

1 330 398 246 847 199 004 - - 847 199 004 - 483 199 242 483 199 242 - - 805 776 704 - - -

Inwestycje w gospodarstwach rolnych”

614 348 278 330 802 918 - - 330 802 918 - 283 545 360 283 545 360 - - 330 802 918 - - -

„Ułatwianie startu młodym rolnikom”

178 930 178 134 197 633 - - 134 197 633 - 44 732 545 44 732 545 - - - - - -

„Szkolenia”

19 364 305 15 491 444 - - 15 491 444 - 3 872 861 3 872 861 - - - - - -

„Wsparcie doradztwa rolniczego”

42 781 699 34 225 359 - - 34 225 359 - 8 556 340 8 556 340 - - - - - -

„Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”

474 973 786 332 481 650 - - 332 481 650 - 142 492 136 742 492 736 - - 474 973 786 - - -

Priorytet 2. „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

433 414 622 327 490 234 - - 327 490 234 - 105 924 388 83 424 388 22 500 000 - 144 414 622 - - -

„Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”

12 500 000 10 000 000 - - 10 000 000 - 2 500 000 2 500 000 - - - - - -

„Scalanie gruntów”

21 250 000 17 000 000 - - 17 000 000 - 4 250 000 4 250 000 - - - - - -

„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

112 500 000 90 000 000 - - 90 000 000 - 22 500 000 - 22 500 000 - - - - -

„Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”

89 343 381 62 540 366 - - 62 540 366 - 26 803 015 26 803 015 - - 89 343 381 - - -

„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

132 000 000 100 000 000 - - 100 000 000 - 32 000 000 32 000 000 - - 8 000 000 - - -

„Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”

47 071 241 32 949 868 - - 32 949 868 - 14 121 373 14 121 373 - - 47 071 241 - - -

„Pilotażowy Program Leader +”

18 750 000 15 000 000 - - 15 000 000 - 3 750 000 3 750 000 - - - - - -

Priorytet 3. „Pomoc techniczna”

24 000 000 18 000 000 - 18 000 000 - 6 000 000 6 000 000 - - - - - -

„Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu”

10 529 760 7 897 320 - - 7 897 320 - 2 632 440 2 632 440 - - - - - -

„Rozwój instytucjonalny”

8 630 200 6 472 650 - - 6 472 650 - 2 157 550 2 757 550 - - - - -

„Informowanie i promocja Programu”

4 840 040 3 630 030 - - 3 630 030 - 1 210 010 1 210 010 - - - - - -
Program ogółem (łącznie priorytety) 1 787 812 868 1 192 689 238 - - 1 192 889 238 - 595 123 630 572 623 630 22 500 000 950 191 326 - - -
Koszty całkowite związane z EFRR Koszty całkowite związane z EFS Koszty całkowite związane z EFOiGR Koszty całkowite związane z FIFG - 1 192 689 238 - - 1 192 689 238 - - - - - - - -

* Przeliczenie według cen z 2004 r. w euro według deflatora KE (deflator = 1,130288298). Tabela dotyczy zobowiązań finansowych na lata 2004—2006. W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 72 z 11.03.2004).


Priorytet/Działanie/Rok Środki publiczne Środki prywatne           Fundusz Spójności Współfinansowanie krajowe FS Pożyczki EBI
ogółem             wkład Unii Europejskiej krajowy wkład publiczny
ogółem                    EFRR EFS EFOiGR               FIFG ogółem             budżet państwa            budżety

jednostek samorządu terytorialnego

inne
1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14

Priorytet 1. „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno--żywnościowym”

1 330 398 246 847 199 004 - - 847 199 004 - 483 199 242 483 199 242 - - 805 778 704 - - -
2004
2005
2006
2004-2006
307 278 868
439 084 663
584 034 715
1 330 398 246
196 051 627
280 147 030
371 000 347
847 199 004
196 051 627
280 147 030
371 000 347
847 199 004
111 227 241
158 937 633
213 034 368
483 199 242
111 227 241
158 937 633
213 034 368
483 199 242
184 437 362
263 550 880
357 788 462
805 776 704

Działanie 1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”

614 348 278 330 802 918 - - 330 802 918 - 283 545 360 283 545 360 - - 330 802 918 - - -
2004
2005
2006
2004-2006
141 088 632
201 607 921
271 651 725
614 348 278
75 970 802
108 558 112
146 274 004
330 802 918
75 970 802
108 558 112
146 274 004
330 802 918
65 117 830
93 049 809
125 377 721
283 545 360
65 117 830
93 049 809
125 377 721
283 545 360
75 970 802
108 558 112
146 274 004
330 802 918

Działanie 1.2. „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

178 930 178 134 197 633 - - 134 197 633 - 44 732 545 44 732 545 - - - - - -
2004
2005
2006
2004-2006
40 494 181
57 863 968
80 572 029
178 930 178
30 370 636
43 397976
60 429 021
134 197 633
30 370 636
43 397 976
60 429 021
134 197 633
10 123 545
14 465 992
20 143 008
44 732 545
10 123 545
14 465 992
20 143 008
44 732 545

Działanie 1.3. „Szkolenia”

19 364 305 15 491 444 - - 15491444 - 3 872 861 3 872 861 - - - - - -
2004
2005
2006
2004-2006
4 672 406
6 676 611
8 015 288
19 364 305
3 737 925
5 341 289
6 412 230
15 491 444
3 737 925
5 341 289
6 412 230
15 491 444
934 481
1 335 322
1 603 058
3 872 861
934 481
1 335 322
1 603 058
3 872 861

Działanie 1.4. „Wsparcie doradztwa rolniczego”

42 781 699 34 225 359 - - 34 225 359 - 8 556 340 8 556 340 - - - - - -
2004
2005
2006
2004-2006
12 557 090
17 943 394
12 281 215
42 781 699
10 045 672
14 354 715
9 824 972
34 225 359
70 045 672
14 354 715
9 824 972
34 225 359
2 511 418
3 588 679
2 456 243
8 556 340
2 511 418
3 588 679
2 456 243
8 556 340

Działanie 1.5. „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”

474 973 786 332 481 650 - - 332 481 650 - 142 492 136 142 492 136 - - 474 973 786 - - -
2004
2005
2006
2004-2006
108 466 559
154 992 769
211 514 458
474 973 786
75 926 592
108 494 938
148 060 120
332 481 650
75 926 592
108 494 938
148 060 120
332 481 650
32 539 967
46 497 837
63 454 338
142 492 136
32 539 967
46 497 831
63 454 338
142 492 136
- 108 466 559
154 992 769
211 514 458
474 973 786

Priorytet 2. „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

433414 622 327 490 234 - - 327490 234 - 105 924 388 83 424 388 22 500 000 - 144 414 822 - - -
2004
2005
2006
2004-2006
103 926 988
148 505 919
180 981 715
433 414 622
78 379 594
112 000 143
137 110 497
327 490 234
78 379 594
112 000 143
137 110 497
327 490 234
25 547 394
36 505 776
43 871 218
105 924 388
20 290 939
28 994 589
34 138 860
83 424 388
5 256 455
7 511 787
9 732 358
22 500 000
36 411 223
52 029 628
55 973 771
144 414 622

Działanie 2.1. „Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”

12 500 000 10 000 000 - - 10 000 000 - 2 500 000 2 500000 - - - - - -
2004
2005
2006
2004-2006
2 920 254
4 172 881
5 406 865
12 500 000
2 336 203
3 338 305
4 325 492
10 000 000
2 336 203
3 338 305
4 325 492
10 000 000
584 051
834 576
1 081 373
2 500 000
584 051
834 576
1 081 373
2 500 000

Działanie 2.2. .Scalanie gruntów”

21 250 000 17 000 000 - - 17 000 000 - 4 250 000 4 250 000 - - - - - -
2004
2005
2006
2004-2006
4 964 430
7 093 899
9 191 671
21 250 000
3 971 544
5 675 119
7 353 337
17 000 000
3 971 544
5 675 119
7 353 337
17 000 000
992 886
1 418 780
1 838 334
4 250 000
992 886
1 418 780
1 838 334
4 250 000

Działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturoweao”

112 500 000 90 000 000 - - 90 000 000 - 22 500 000 - 22 500 000 - - - - -
2004
2005
2006
2004-2006
26 282 277
37 555 935
48 661 788
112 500 000
21 025 822
30 044 748
38 929 430
90 000 000
21 025 822
30 044 748
38 929 430
90 000 000
5 256 455
7 511 187
9 732 358
22 500 000
5 256 455
7 511 187
9 732 358
22 500 000

Działanie 2.4. „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”

89 343 381 62 540 366 - - 62 540 366 - 26 803 015 26 803 015 - - 89 343 381 - - -
2004
2005
2006
2004-2006
25 030 741
35 767 557
28 545 083
89 343 381
17 521 519
25 037 290
19 981 557
62 540 366
17 521 519
25 037 290
19 981 557
62 540 366
7 509 222
10 730 267
8 563 526
26 803 015
7 509 222
10 730 267
8 563 526
26 803 015
25 030 741
35 767 557
28 545 083
89 343 381

Działanie 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

132 000 000 100 000 000 - - 100 000 000 - 32 000 000 32 000 000 - - 8 000 000 - - -
2004
2005
2006
2004-2006
30 837 225
44 064 653
57 098 122
132 000 000
23 362 025
33 383 053
43 254 922
100 000 000
23 362 025
33 383 053
43 254 922
100 000 000
7 475 200
10 681 600
13 843 200
32 000 000
7 475 200
10 681 600
13 843 200
32 000 000
1 868 800
2 670 400
3 460 800
8 000 000

Działanie 2.6. „Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”

47 071 241 32 949 868 - - 32 949 868 - 14 121 373 14 121 373 - - 47071 241 - - -
2004
2005
2006
2004-2006
9 511 682
13 591 671
23 967 888
47 071 241
6 658 177
9 514 170
16 777 521
32 949 868
6 658 177
9 514 170
16 777 521
32 949 868
2 853 505
4 077 501
7 190 367
14 121 373
2 853 505
4 077 501
7 190 367
14 121 373
9 511 682
13 591 671
23 967 888
47 071 241

Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader*”

18 750 000 15 000 000 - - 15 000 000 - 3 750 000 3 750 000 - - - - - -
2004
2005
2006
2004-2006
4 380 379
6 259 323
8 110 298
18 750 000
3 504 304
5 007 458
6 488 238
15 000 000
3 504 304
5 007 458
6 488 238
15 000 000
876 075
1 251 865
1 622 060
3 750 000
876 075
1 251 865
1 622 060
3 750 000

Priorytet 3. „Pomoc techniczna”

24 000 000 18 000 000 - - 18 000 000 - 6 000 000 6 000 000 - - - - - -
2004
2005
2006
2004-2006
5 606 884
8 011 928
10 381 188
24 000 000
4 205 163
6 008 946
7 785 891
18 000 000
4 205 163
6 008 946
7 785 891
18 000 000
1 401 721
2 002 982
2 595 297
6 000 000
1 401 721
2 002 982
2 595 297
6 000 000

Działanie 3.1. „Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Proqramu”

10 529 760 7 897320 - - 7 897 320 - 2 632 440 2 632 440 - - - - - -
2004
2005
2006
2004-2006
2 459 964
3 515 153
4 554 643
10 529 760
1 844 973
2 636 365
3 415 982
7 897 320
1 844 973
2 636 365
3 415 982
7 897 320
614 991
878 788
1 138 661
2 632 440
614 991
878 788
1 138 661
2 632 440

Działanie 3.2. „Rozwój instytucjonalny”

8 630 200 6 472 650 - - 6 472 650 - 2 157 550 2 157 550 - - - - - -
2004
2005
2006
2004-2006
2 016 189
2 881 023
3 732 988
8 630 200
1 512 142
2 160 767
2 799 741
6 472 650
1 512 142
2 160 767
2 799 741
6 472 650
504 047
720 256
933 247
2 157 550
504 047
720 256
933 247
2 157 550

Działanie 3.3. „Informowanie i promocja Programu”

4 840 040 3 630 030 - - 3 630 030 - 1 210 010 1 210 010 - - - - - -
2004
2005
2006
2004-2006
1 130 731
1 615 752
2 093 557
4 840 040
848 048
1 211 814
1 570 168
3 630 030
848 048
1 211 814
1 570 168
3 630 030
282 683
403 938
523 389
1 210 010
282 683
403 938
523 389
1 210 010
SPO Ogółem (łącznie priorytety) 1 787 812 868 1 192 689 238 - - 1 192 689 238 - 595 123 630 572 523 630 22 500 000 - 950 191 326 - - -
2004
2005
2006
2004-2006
416 812 740
595 602 510
775 397 618
1 787 812 868
278 636 384
398 156 119
515 896 735
1 192 689 238
278 636 384
398 156 119
515 896 735
1 192 689 238
138 176 356
197 446 391
259 500 883
595 123 630
132 919 901
189 935 204
249 768 525
572 623 630
5 256 455
7 511 187
9 732 358
22 500 000
220 848 585
315 580 508
413 762 233
950 191 326
Koszty całkowite związane z EFRR Koszty całkowite związane z EFS Koszty całkowite związane z EFOiGR Koszty całkowite związane z FIFG 1 192 689 238 1 192 689 238

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 199, poz. 1645 oraz z 2006 r. Nr 69, poz. 488, Nr 136, poz. 968 i Nr 229, poz. 1673.