ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989) zarządza się, co następuje:

§ 1. Członek organizacji producentów owoców i warzyw uznanej dla jednej grupy produktów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, może dokonać sprzedaży konsumentom, na ich własne potrzeby, nie więcej niż 20 % wolumenu jego produkcji bezpośrednio w jego gospodarstwie lub poza nim.

§ 2. Członek organizacji producentów owoców i warzyw uznanej dla dwóch lub więcej grup produktów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, może dokonać sprzedaży konsumentom, na ich własne potrzeby, nie więcej niż 25 % wolumenu jego produkcji bezpośrednio w jego gospodarstwie lub poza nim.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).