ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   przedsiębiorców i rodzaj artykułów rolno-spożywczych, objętych kontrolą prawidłowości przekazywania danych rynkowych, zwanej dalej „kontrolą”;

2)   częstotliwość przeprowadzania kontroli.

§ 2. 3) Kontroli podlegają przedsiębiorcy wymienieni w § 12 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. Nr 160, poz. 960), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zbierania danych rynkowych”, obowiązani do nieodpłatnego przekazywania danych rynkowych objętych kontrolą.

§ 3. Kontrolą obejmuje się artykuły rolno-spożywcze wymienione w rozporządzeniu w sprawie zbierania danych rynkowych w załączniku nr1w części I ust. 1.

§ 4. 4) Kontrolę przedsiębiorców wymienionych w § 12 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia w sprawie zbierania danych rynkowych przeprowadza się raz na kwartał.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 5) .


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, z 2004 r. Nr 34, poz. 292, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2011 r. Nr 120, poz. 690.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych (Dz. U. poz. 881), które weszło w życie z dniem 17 sierpnia 2012 r.

4)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 grudnia 2007 r.