ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze

Na podstawie art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania przeznaczonych do wprowadzania do obrotu pasz, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) podlega zatwierdzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 183/2005”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) podlega rejestracji zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 183/2005, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Dane i informacje zawarte w ewidencji prowadzonej przez Głównego Lekarza Weterynarii na podstawie dotychczasowych przepisów są wykorzystywane do prowadzenia ewidencji, o której mowa w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2007 r. (poz. 737)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).