ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej polskiej programu „owoce w szkole”

Na podstawie art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243 i 1258) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”, zwanego dalej „programem”, oraz sposób i tryb realizacji tych zadań;

2)   szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów w programie;

3)   szczegółowe warunki i tryb przyznawania w ramach programu pomocy wspólnotowej, o której mowa w art. 103ga ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1234/2007”;

4)   sposób realizacji uprawnień i wykonywania obowiązków związanych z wdrożeniem programu, przyznanych określonym podmiotom, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole” (Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2009, str. 38, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 288/2009”.

§ 2. Program obejmuje udostępnianie dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do klas I-III szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, zwanych dalej „szkołami podstawowymi”, jabłek, gruszek, truskawek, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych, zwanych dalej „owocami i warzywami”, w okresie od dnia:

1)   14 października 2013 r. do dnia 14 lutego 2014 r.;

2)   3 lutego 2014 r. do dnia 20 czerwca 2014 r.

§ 3. Agencja:

1)   przeprowadza kontrole administracyjne wniosków o pomoc wspólnotową, o której mowa w art. 103ga ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007, zwaną dalej „pomocą”, i kontrole na miejscu;

2)   gromadzi i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do monitorowania, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 288/2009;

3)   przygotowuje sprawozdanie zawierające wyniki przeprowadzonego monitorowania realizacji programu i kontroli na miejscu oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej;

4)   realizuje zadania związane z przeprowadzaniem oceny programu, o której mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 288/2009;

5)   realizuje zadania związane z prowadzeniem działań z zakresu komunikacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b pkt iii rozporządzenia nr 288/2009.

§ 4. O zatwierdzenie mogą się ubiegać podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a, c, d oraz e pkt i rozporządzenia nr 288/2009, przy czym za placówki oświatowe, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 288/2009, uznaje się wyłącznie szkoły podstawowe.

§ 5. 1. Do wniosku o zatwierdzenie, oprócz zobowiązań i oświadczeń wymaganych na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a, c-f oraz ust. 3 rozporządzenia nr 288/2009:

1)   podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. c, d oraz e pkt i rozporządzenia nr 288/2009, zwane dalej „dostawcami”, dołączają oświadczenie:

a)   zawierające zobowiązanie do:

-  składania wniosków o pomoc obejmującą wyłącznie owoce i warzywa dostarczone i udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku do rozporządzenia,

- prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z realizacją dostaw owoców i warzyw do szkół podstawowych w ramach programu,

b)   o prowadzeniu działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu owocami, warzywami lub ich przetworami co najmniej przez 6 miesięcy,

c)   o dysponowaniu niezbędnym wyposażeniem zapewniającym prawidłowe przeprowadzenie działań związanych z zakupem, przygotowaniem dostaw oraz dostawą owoców i warzyw;

2)   szkoła podstawowa dołącza oświadczenie zawierające zobowiązanie do:

a)   prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z zakupem i udostępnianiem owoców i warzyw w ramach programu,

b)   zakupu owoców i warzyw oraz udostępniania ich dzieciom zgodnie ze sposobem określonym w załączniku do rozporządzenia,

c)   składania wniosków o pomoc obejmującą wyłącznie owoce i warzywa dostarczone i udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku do rozporządzenia,

d)   realizacji środków towarzyszących o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 288/2009, przewidzianych w programie,

e)   przekazywania Agencji danych w zakresie niezbędnym do monitorowania realizacji programu.

2. W terminie do dnia 3 października 2013 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1, oraz do dnia 20 stycznia 2014 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2, szkoła podstawowa, która uzyskała zatwierdzenie, przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Agencji oświadczenie zawierające określenie:

1)   liczby dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkoły podstawowej;

2)   okresów dostarczania owoców i warzyw do szkoły podstawowej przez wskazanie tygodni, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w ust. 3.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, są przekazywane Agencji na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę Agencję.

§ 6. 1. Szkoły podstawowe, które nie ubiegają się o zatwierdzenie, mogą uczestniczyć w programie, udostępniając dzieciom owoce i warzywa dostarczane przez dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, jeżeli zgłoszą do oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły, zamiar takiego uczestnictwa w terminie do dnia:

1)   18 września 2013 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1;

2)   25 listopada 2013 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.

2. Szkoły podstawowe zamierzające uczestniczyć w programie zgodnie z ust. 1 w obu okresach, o których mowa w § 2, zgłaszają zamiar uczestnictwa w programie w terminie określonym w ust. 1 pkt 1.

3. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie zawierające zobowiązanie do:

1)   prowadzenia w sposób określony przez Agencję bieżącej ewidencji dostarczanych i udostępnianych w ramach programu owoców i warzyw;

2)   udostępniania dzieciom owoców i warzyw, zgodnie ze sposobem określonym w załączniku do rozporządzenia;

3)   realizacji środków towarzyszących o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 288/2009, przewidzianych w programie;

4)   przekazywania Agencji danych w zakresie niezbędnym do monitorowania realizacji programu.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

5. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 4, są przekazywane Agencji na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę Agencję.

6. Agencja opracowuje oraz umieszcza na stronie internetowej przez nią administrowanej informację o sposobie prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 3 pkt 1.

§ 7. 1. Agencja umieszcza na stronie internetowej przez nią administrowanej listę szkół podstawowych, o których mowa w § 6 ust. 1, zawierającą w szczególności ich nazwę, siedzibę i adres, w terminie do dnia:

1)   25 września 2013 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1;

2)   12 grudnia 2013 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.

2. Agencja prowadzi i umieszcza na stronie internetowej przez nią administrowanej wykaz dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, niezwłocznie po uzyskaniu przez tych dostawców zatwierdzenia.

§ 8. 1. Dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, zawierają ze szkołami podstawowymi umieszczonymi na liście szkół podstawowych, o których mowa w § 6 ust. 1, umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych w celu udostępnienia ich dzieciom w jednym z okresów, o których mowa w § 2.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności określenie:

1)   liczby dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkoły podstawowej;

2)   okresów dostarczania owoców i warzyw do szkoły podstawowej przez wskazanie tygodni, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w ust. 3.

3. Szkoła podstawowa umieszczona na liście szkół podstawowych, o których mowa w § 6 ust. 1, zawiera umowę określoną w ust. 1 wyłącznie z jednym dostawcą, który uzyskał zatwierdzenie.

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

§ 9. 1. Owoce i warzywa są udostępniane dzieciom w sposób określony w załączniku do rozporządzenia, przy czym łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania stanowi iloraz:

1)   kwoty wynoszącej 36 221 934 zł i

2)   liczby dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie, oraz do szkół podstawowych które zawarły umowę określoną w § 8 ust. 1, pomnożonej przez stawkę pomocy określoną w § 11 ust. 1.

2. Łączną liczbę porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania, o której mowa w ust. 1, wyraża się w liczbie całkowitej po zaokrągleniu w dół.

3. Agencja umieszcza na stronie internetowej przez nią administrowanej informację o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie, w terminie do dnia:

1)   10 października 2013 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1;

2)   30 stycznia 2014 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, jest sporządzana na podstawie danych zawartych w:

1)   umowie określonej w § 8 ust. 1, której kopię dostawca, który uzyskał zatwierdzenie, przekazuje do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę tego dostawcy, w terminie do dnia:

a)   3 października 2013 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,

b)   20 stycznia 2014 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2;

2)   oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 10. 1. Wniosek o pomoc składa się po upływie pięciu tygodni udostępniania owoców i warzyw lub po zakończeniu dziesięciotygodniowego okresu udostępniania owoców i warzyw w danym semestrze.

2. Wniosek o pomoc, oprócz informacji określonych w art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 288/2009, zawiera także wysokość pomocy, o jaką ubiega się wnioskodawca.

3. Do wniosku o pomoc dostawca, który uzyskał zatwierdzenie, dołącza oświadczenie szkoły podstawowej, z którą zawarł umowę określoną w § 8 ust. 1, o liczbie porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom w okresie, którego dotyczy wniosek, określonej na podstawie prowadzonej przez tę szkołę ewidencji, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 1.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, dołącza się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

§ 11. 1. Pomoc przyznaje się i wypłaca w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki pomocy na jedną porcję owoców i warzyw wynoszącej 1,20 zł oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 2.

2. Jeżeli niektóre owoce lub warzywa nie znalazły się w składzie żadnej z porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom w danym okresie, pomoc w przeliczeniu na porcje owoców i warzyw udostępnione jednemu dziecku przyznaje się i wypłaca w wysokości pomniejszonej o iloczyn dwukrotności stawki określonej w ust. 1 oraz liczby takich owoców lub warzyw.

3. Jeżeli niektóre owoce lub warzywa znalazły się w składzie tylko jednej z porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom w danym okresie, pomoc w przeliczeniu na porcje owoców i warzyw udostępnione jednemu dziecku przyznaje się i wypłaca w wysokości pomniejszonej o iloczyn stawki określonej w ust. 1 oraz liczby takich owoców lub warzyw.

§ 12. Pomoc przyznaje się i wypłaca w terminie określonym w art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 288/2009, jeżeli zostały spełnione warunki wypłaty pomocy, o których mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 288/2009.

§ 13. 1. Wykaz, o którym mowa w § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” (Dz. U. Nr 168, poz. 1012 oraz z 2012 r. poz. 85 i 961), uznaje się za wykaz, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

2. Podmioty wpisane do wykazu, o którym mowa w § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”, uznaje się za podmioty zatwierdzone w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

§ 14. Postępowania w sprawach przyznawania lub wypłaty pomocy wspólnotowej, o której mowa w art. 103ga ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007, dotyczące roku szkolnego 2012/2013, toczą się na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).