ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442, z późn. zm. 3) ) w § 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Agencja, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy o okres nieprzekraczający 6 miesięcy, a w przypadku operacji, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2, o okres nieprzekraczający 18 miesięcy.

2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić więcej niż raz, jeżeli łączny okres tego przedłużenia nie przekracza 6 miesięcy, a w przypadku operacji, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 — 18 miesięcy.”.

§ 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy realizującego operacje, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1, któremu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia upłynął łączny okres przedłużenia terminu wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o którym mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania tych czynności o okres nieprzekraczający 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 85, poz. 519, z 2010 r. Nr 129, poz. 867 i Nr 166, poz. 1125 oraz z 2011 r. Nr 172, poz. 1027.