ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 15;

2) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Każdy z podmiotów wdrażających przekazuje Ministrowi oraz, w przypadku podmiotów wdrażających, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich — agencji płatniczej, deklarację gotowości wykonywania zadań instytucji zarządzającej oraz poddania się przeprowadzanemu przez agencję płatniczą audytowi systemu zarządzania i kontroli.

2. Deklaracja gotowości:

1) jest przekazywana, jeżeli:

a) podmiot wdrażający przyjął procedury wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań instytucji zarządzającej,

b) struktura organizacyjna podmiotu wdrażającego zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej,

c) powierzono wykonywanie zadań instytucji zarządzającej osobom posiadającym kwalifikacje lub doświadczenie, które zapewnią ich prawidłowe, rzetelne, bezstronne, sprawne i terminowe wykonywanie,

d) zapewniono właściwe warunki techniczne wykonywania zadań instytucji zarządzającej,

e) zapewniono bezpieczeństwo informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem przez podmiot wdrażający zadań instytucji zarządzającej,

f) funkcjonuje system rejestracji i przechowywania, w formie elektronicznej, pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji i danych dotyczących wdrażania Programu, w ramach systemu monitorowania i oceny Programu,

g) jednostki organizacyjne, którym powierzono wykonywanie czynności w ramach kontroli na miejscu lub w ramach wizytacji w miejscu, spełniają warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

2) może zostać przekazana przez podmiot wdrażający, który nie spełnia wymagań określonych w pkt 1 lit. c, d, e lub f, jeżeli instytucja zarządzająca zaakceptowała sporządzony przez ten podmiot harmonogram działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia tych wymagań.

3. Podmiot wdrażający przekazuje instytucji zarządzającej oraz agencji płatniczej sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego potwierdzające wykonanie działań określonych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).