ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262 i Nr 161, poz. 1286 oraz z 2010 r. Nr 39, poz. 218 i Nr 76, poz. 500) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Plan działalności rolnośrodowiskowej sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin, w jakim składa się wnioski o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą”, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”. Jeżeli plan działalności rolnośrodowiskowej został sporządzony w tym terminie, uznaje się, że zobowiązanie rolnośrodowiskowe jest realizowane od dnia 15 marca danego roku.”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) jednorazowym zwiększeniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania powierzchni użytków rolnych, na których to zobowiązanie jest realizowane, w zakresie pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4, 5 lub 6;

2) jednorazowym dodaniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania poszczególnych wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4, 5, 6 lub 7;”;

3) § 5a otrzymuje brzmienie:

„§ 5a. 1. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu drugiego, czwartego, szóstego, ósmego, dziesiątego lub dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rolnik zakończy okres przestawiania, płatność rolnośrodowiskowa w danym roku jest przyznawana odpowiednio za realizację wariantu pierwszego, trzeciego, piątego, siódmego, dziewiątego lub jedenastego tego pakietu.

2. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego grunty rolne, na których jest realizowane to zobowiązanie, zostaną objęte obszarem Natura 2000, realizowany na tych gruntach rolnych wariant pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 staje się od następnego roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego odpowiednim wariantem pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5.”;

4) po § 5a dodaje się § 5b w brzmieniu:

„§ 5b. 1. W przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 zwierzęta objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym mogą być w trakcie jego realizacji zastąpione zwierzętami tej samej rasy, jeżeli zwierzęta te spełniają warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej.

2. Zastąpienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1122/2009.

3. O zastąpieniu, o którym mowa w ust. 1, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 30 dni od dnia jego dokonania, składając, na formularzu udostępnionym przez Agencję, kopię dokumentu obejmującego oświadczenia:

1) rolnika,

2) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane — w przypadku klaczy, loch i owiec matek,

3) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych — w przypadku krów, klaczy i owiec matek

— zawierające wskazanie, jakie zwierzęta zostały zastąpione i jakimi je zastąpiono.”;

5) w § 7:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pkt 4 i 5 — jest przyznawana, jeżeli rolnik posiada dokumentację przyrodniczą stanowiącą szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków, sporządzoną przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach określonych wariantów tych pakietów, na formularzu udostępnionym przez Agencję;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pkt 7 — jest przyznawana, jeżeli rolnik utrzymuje wpisane do księgi hodowlanej krowy, klacze, lochy lub owce matki ras wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, objęte programem ochrony zasobów genetycznych.”;

6) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) krów, klaczy, loch lub owiec matek ras wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia — w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7;”;

7) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku realizacji wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje do gruntów, które zostały zmeliorowane przy zastosowaniu systemu melioracji niedostosowanego do upraw drzew i winorośli.”;

8) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do krów, klaczy, loch lub owiec matek, jeżeli ich liczba w stadzie wynosi co najmniej:

1) 4 krowy;

2) 2 klacze;

3) 5 owiec matek rasy olkuskiej, 15 owiec matek rasy cakiel podhalański, 30 owiec matek rasy merynos polski w starym typie albo 10 owiec matek pozostałych ras;

4) 10 loch rasy puławskiej;

5) 8 loch rasy złotnickiej białej, a w przypadku stada objętego programem ochrony zasobów genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. — 6 loch;

6) 8 loch rasy złotnickiej pstrej, a w przypadku stada objętego programem ochrony zasobów genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. — 3 lochy.”;

9) w § 13:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) hektar gruntu i powierzchni działek rolnych lub

2) sztukę zwierzęcia i liczby krów, klaczy, loch i owiec matek, lub”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Przy ustalaniu wysokości płatności rolnośrodowiskowej przysługującej do działek rolnych uwzględnia się powierzchnię tych działek, nie większą jednak niż maksymalny kwalifikowany obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2b. W przypadku zwierząt innych niż wymienione w art. 17 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8) 3) , zwanego dalej „rozporządzeniem nr 65/2011”, zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z przepisami art. 17 tego rozporządzenia.”;

10) § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8, realizowanego na gruntach rolnych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie minimalnych norm, płatność rolnośrodowiskowa w części przysługującej za realizację tego pakietu na tych gruntach jest przyznawana do powierzchni nie większej niż 60% powierzchni tych gruntów.”;

11) uchyla się § 15;

12) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej lub kolejnych płatności rolnośrodowiskowych — w przypadku dodania nowych pakietów w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego lub zwiększenia powierzchni użytków rolnych, na których jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe — dołącza się:

1) oświadczenie rolnika, że uprawiane przez niego drzewa i winorośl nie są uprawiane na gruntach, które zostały zmeliorowane przy zastosowaniu systemu melioracji niedostosowanego do tego typu upraw — w przypadku uprawy drzew lub winorośli w ramach realizacji wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

2) dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian miejscowych wpisanych do krajowego rejestru — w przypadku realizacji wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6;

3) kopię umowy na rozmnażanie nasion zawartej z jednostką badawczo-rozwojową, koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych — w przypadku realizacji wariantu trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6;

4) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

a) rolnika,

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane — w przypadku klaczy, loch i owiec matek,

c) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych — w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek

— zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych — w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7.”,

b) uchyla się ust. 1a,

c) w ust. 2:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

a) rolnika,

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane — w przypadku klaczy, loch i owiec matek,

c) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych — w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek

— zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych — w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7, jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w stadzie zwierząt objętych programem ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych nastąpiły zmiany;”,

— dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) oświadczenie rolnika, że uprawiane przez niego drzewa i winorośl nie są uprawiane na gruntach, które zostały zmeliorowane przy zastosowaniu systemu melioracji niedostosowanego do tego typu upraw — w przypadku zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego skutkującej rozpoczęciem uprawy drzew lub winorośli w ramach wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.”,

d) uchyla się ust. 4;

13) w § 20 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym zaznacza również:

1) obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa;

2) znajdujące się w obrębie działki rolnej:

a) drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

b) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,

c) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.”;

14) w § 22:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na miejsce wnioskodawcy składa się w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.”,

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

a) tego następcy,

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane — w przypadku klaczy, loch i owiec matek,

c) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych — w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek

— zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych — w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli z dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5, wynika, że jest więcej niż jeden następca prawny wnioskodawcy, następca prawny wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 6

—  oświadczenia pozostałych następców prawnych, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego następcy prawnego na miejsce wnioskodawcy i przyznanie mu płatności rolnośrodowiskowej.”;

15) w § 23 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

a) tego posiadacza,

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane — w przypadku klaczy, loch i owiec matek,

c) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych — w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek

— zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych — w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7.”;

16) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nowy posiadacz gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada zwierząt ras lokalnych beneficjenta składa wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego lub części tego gospodarstwa, lub stada zwierząt ras lokalnych beneficjenta.”;

17) w § 27:

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„ — w stosunku do których stwierdzono takie uchybienie, z tym że w określonych przypadkach wymienionych w załączniku nr 7 do rozporządzenia wysokość płatności rolnośrodowiskowej jest zmniejszana w części dotyczącej danego pakietu albo wariantu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia część VII. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód ust. 2 pkt 7 lub ust. 3 pkt 7, płatność rolnośrodowiskowa przyznana za rok poprzedzający rok, w którym zostało stwierdzone to uchybienie, podlega zwrotowi w części dotyczącej działki rolnej, w stosunku do której stwierdzono takie uchybienie.”;

18) w § 28:

a) w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) nie przestrzega żadnych wymogów w ramach wariantu określonego pakietu, w szczególności w związku z dokonaniem wymiany działek, o której mowa w art. 10 ust. 4 rozporządzenia nr 65/2011, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do działek rolnych, zwierząt lub stref buforowych objętych danym wariantem,”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Płatność rolnośrodowiskowa nie podlega zwrotowi mimo zmniejszenia powierzchni, na której rolnik powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe, jeżeli zmniejszenie to nie przekracza 3% całkowitej powierzchni objętej zobowiązaniem rolnośrodowiskowym i 2 ha.”;

19) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ostateczną wielkość zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 21 rozporządzenia nr 65/2011.”;

20) w § 35 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) śmierć posiadanego przez rolnika zwierzęcia, za którą rolnik nie ponosi odpowiedzialności — w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7;

7) usunięcie posiadanego przez rolnika zwierzęcia z programu ochrony zasobów genetycznych danej rasy z przyczyn niezależnych od rolnika — w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7.”;

21) po § 43a dodaje się § 43b i 43c w brzmieniu:

„§ 43b. W 2011 r. do przyznawania płatności rolnośrodowiskowej stosuje się przepis § 43, z tym że:

1) w przypadku realizacji, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, pakietu:

a) utrzymywanie łąk ekstensywnych lub pakietu utrzymywanie pastwisk ekstensywnych płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3 realizowanego na obszarze Natura 2000 lub pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5,

b) strefy buforowe płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 9;

2) nie jest wymagane, aby rolnik w ramach zobowiązania rolnośrodowiskowego dodatkowo rozpoczął realizację co najmniej jednego z pakietów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, 5 i 7;

3) rolnik może w ramach zobowiązania rolnośrodowiskowego dodatkowo rozpocząć realizację pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, również na powierzchni gruntów rolnych, na których nie realizował żadnego pakietu określonego w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1.

§ 43c. Począwszy od dnia 15 marca 2011 r., nie podejmuje się zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3 realizowanego poza obszarem Natura 2000, a płatność rolnośrodowiskowa w ramach tego pakietu realizowanego poza obszarem Natura 2000 jest przyznawana wyłącznie tym rolnikom, którzy realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe w tym zakresie podjęte przed dniem 15 marca 2011 r.”;

22) w załączniku nr 2 do rozporządzenia tabela I otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

23) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które dotrzymanie dwutygodniowego terminu nie było możliwe;”,

b) w części II. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) koszenie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które dotrzymanie dwutygodniowego terminu nie było możliwe;”,

— uchyla się pkt 2,

c) w części V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wymogi dla wariantu 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie banku genów — rozmnażanie materiału siewnego roślin lub utrzymanie drzew owocowych zgodnie z umową, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 3, w tym prowadzenie dokumentacji uprawy, udostępnianie jej jednostce badawczo-rozwojowej koordynującej lub realizującej zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych i przekazywanie tej jednostce wytworzonego materiału siewnego o wymaganej jakości.”,

d) w części VI. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wymogi dla pakietu:

1) realizowanie programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt danej rasy;

2) utrzymywanie zwierząt danej rasy w liczbie nie mniejszej niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa w danym roku, a do czasu przyznania tej płatności — w liczbie nie mniejszej niż liczba zwierząt danej rasy objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności rolnośrodowiskowej, lecz nie mniejszej niż liczba zwierząt, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa.”;

24) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli w lp. 8 dotyczącej pakietu rolnośrodowiskowego ochrona gleb i wód lp. 43—45 otrzymują brzmienie:


43 Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe 330 zł/ha
458 zł/ha — w przypadku gruntów położonych na obszarach zagrożonych

erozją wodną

44 Wariant 8.2. Międzyplon ozimy 420 zł/ha
750 zł/ha — w przypadku gruntów położonych na obszarach zagrożonych

erozją wodną

45 Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy 400 zł/ha
690 zł/ha — w przypadku gruntów położonych na obszarach zagrożonych

erozją wodną


25) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

26) użyte w:

a) załączniku nr 3 do rozporządzenia w części II. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne,

b) załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 1,

c) załączniku nr 5 do rozporządzenia,

d) załączniku nr 8 do rozporządzenia

— wyrazy „z certyfikatem zgodności” zastępuje się wyrazami „dla których zakończono okres przestawiania”.

§ 2. Do postępowań w sprawie przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanej dalej „płatnością rolnośrodowiskową”, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. 1. Wymóg, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem część VI. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie ust. 1 pkt 2, w przypadku zobowiązania rolnośrodowiskowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, zwanego dalej „zobowiązaniem rolnośrodowiskowym”, w zakresie pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, podjętego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jest przestrzegany:

1) od dnia 15 marca 2011 r.;

2) przez utrzymywanie zwierząt danej rasy w liczbie nie mniejszej niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w danym roku, a do czasu przyznania tej płatności — w liczbie nie mniejszej niż liczba zwierząt danej rasy objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności, lecz nie mniejszej niż liczba zwierząt, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa w 2011 r.

2. W 2011 r. rolnicy realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej dołączają również:

1) dokument, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) zaświadczenie o stanie średniorocznym zwierząt, do których przysługuje płatność rolnośrodowiskowa za 2010 r., wydane przez podmiot prowadzący księgę hodowlaną lub podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej zwierząt wraz z kopią wykazu tych zwierząt potwierdzoną przez podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych, a w przypadku świń — przez prowadzącego księgi hodowlane.

3. W przypadku gdy stan średnioroczny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest niższy niż zadeklarowany we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za 2010 r., różnicę między wysokością płatności rolnośrodowiskowej za 2010 r. wynikającą ze stanu zadeklarowanego a wysokością płatności rolnośrodowiskowej wynikającą ze stanu średniorocznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, potrąca się przy obliczaniu płatności rolnośrodowiskowej za 2011 r.

§ 4. Do zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przed dniem 15 marca 2011 r. przepisy § 9 rozporządzenia wymienionego w § 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym, z tym że w przypadku zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego skutkującej rozpoczęciem uprawy drzew lub winorośli w ramach wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, na gruntach, które zostały zmeliorowane przy zastosowaniu systemu melioracji niedostosowanego do tego typu upraw, nie przysługuje płatność rolnośrodowiskowa do tych gruntów.

§ 5. Do zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przed dniem 15 marca 2011 r. w zakresie wariantu dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5 nie stosuje się przepisu § 13 ust. 2a rozporządzenia wymienionego w § 1.

§ 6. Przepisy § 35 pkt 6 i 7 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do zdarzeń, które nastąpią nie wcześniej niż w dniu 15 marca 2011 r.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. (poz. 289)

Załącznik 1 Tabela I.

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8) zastąpiło, z dniem 29 stycznia 2011 r., rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74, z późn. zm.).