ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 128, poz. 822) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczności, inne niż wymienione w art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1974/2006”, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy.”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu nr 1698/2005 oraz w rozporządzeniu nr 1974/2006;

3) nie przewiduje finansowania z udziałem innych środków publicznych.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na realizacji projektu współpracy, jeżeli:

1) projekt ten spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3;

2) projekt ten jest zgodny ze wszystkimi LSR realizowanymi przez lokalne grupy działania, zwane dalej „LGD”, które będą uczestniczyły w jego realizacji i zostały wybrane do realizacji LSR na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 659), zwane dalej „LGD krajowymi”, i przyczyni się do osiągnięcia celów wszystkich LSR;

3) projekt ten uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, jaką można przyznać w ramach oceny zgodności projektu współpracy z kryteriami wyboru określonymi w załączniku do rozporządzenia;

4) w ramach tego projektu wskazano osobę koordynującą oraz nadzorującą wdrażanie, finansowanie, promocję i monitorowanie projektu współpracy, zwaną dalej „koordynatorem”, a w przypadku gdy żadna z LGD krajowych uczestniczących w realizacji międzynarodowego projektu współpracy nie jest koordynującą LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 — również osobę koordynującą oraz nadzorującą wdrażanie, finansowanie, promocję i monitorowanie tego projektu ze strony jednej spośród LGD krajowych, zwaną dalej „koordynatorem krajowym”;

5) cele tego projektu są mierzalne, określone w czasie i możliwe do osiągnięcia w okresie jego realizacji.”;

4) w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

— o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%.

3b. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych.”;

5) w § 6:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) podróży lub pobytu osób zaangażowanych w przygotowanie projektu współpracy ze strony LGD ubiegającej się o przyznanie pomocy na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy oraz innych LGD będących partnerami projektu współpracy,”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) badań, analiz, opracowań, studiów lub planów wykonalności, planów rozwoju gospodarczego lub planów rozwoju przedsiębiorczości oraz przygotowania dokumentacji technicznej;”,

b) w ust. 2:

— w pkt 1:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) podróży osób zaangażowanych ze strony LGD krajowych w realizację projektu współpracy,”,

— dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) pobytu osób zaangażowanych ze strony partnerów projektu współpracy będących LGD, w tym również innych niż LGD krajowe;”,

— pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) zakupu, opracowania, przygotowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów promocyjnych i informacyjnych, w tym audiowizualnych, dotyczących projektu współpracy, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie;”,

— pkt 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„13) przygotowania projektów stron internetowych dotyczących projektu współpracy oraz prowadzenia i aktualizacji tych stron;

14) wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub za świadczenie usług, w celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu współpracy, oraz inne koszty ponoszone przez LGD krajowe na podstawie odrębnych przepisów w związku z zawarciem takich umów;”,

— dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, związanych z pracą osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, a także inne koszty ponoszone przez LGD krajowe na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych osób.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 16, z wyłączeniem kosztów podróży służbowych, przekraczające w przeliczeniu na pełen etat dwuipółkrotnie kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, nie są kosztami kwalifikowalnymi.”;

6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Przyznanie pomocy na operację polegającą na realizacji jednego projektu współpracy może być przedmiotem wyłącznie jednego postępowania, niezależnie od liczby LGD krajowych uczestniczących w jego realizacji.

2. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy na operację polegającą na realizacji projektu współpracy wszczyna się na wniosek o jej przyznanie złożony przez LGD krajową uczestniczącą w jego realizacji, która jest umocowana do działania w imieniu pozostałych LGD krajowych uczestniczących w jego realizacji w toku postępowania w sprawie przyznania tej pomocy.

3. Do działania w imieniu pozostałych LGD krajowych uczestniczących w realizacji projektu współpracy w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy na operację polegającą na realizacji takiego projektu jest umocowana LGD krajowa:

1) będąca koordynującą LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, albo

2) której pozostałe LGD krajowe uczestniczące w realizacji projektu współpracy udzieliły pełnomocnictwa w tym zakresie, zwana dalej „krajową koordynującą LGD” — w przypadku gdy żadna z nich nie jest koordynującą LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006.”;

7) w § 8 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba LGD. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

3. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany LGD, a w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy — nadany każdej LGD krajowej uczestniczącej w realizacji projektu współpracy;

2) nazwę, siedzibę i adres LGD, a w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy — wszystkich LGD krajowych uczestniczących w realizacji projektu współpracy;

3) tytuł operacji;

4) planowane cele operacji;

5) terminy realizacji operacji;

6) wskazanie partnerów projektu współpracy;

7) wskazanie:

a) imienia i nazwiska koordynatora, a w przypadku gdy żadna z LGD krajowych uczestniczących w realizacji międzynarodowego projektu współpracy nie jest koordynującą LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 — również imienia i nazwiska koordynatora krajowego,

b) kwalifikacji i doświadczenia koordynatora, a w przypadku gdy żadna z LGD krajowych uczestniczących w realizacji międzynarodowego projektu współpracy nie jest koordynującą LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 — kwalifikacji i doświadczenia koordynatora krajowego

— w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy;

8) plan finansowy operacji zawierający:

a) planowane terminy zakończenia realizacji poszczególnych etapów operacji,

b) wysokość kosztów kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w ramach poszczególnych etapów operacji,

c) wysokość kwot pomocy planowanych do uzyskania za realizację poszczególnych etapów operacji;

9) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji zawierające w szczególności wskazanie zadań planowanych do realizacji i wysokość kosztów kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w związku z realizacją poszczególnych zadań;

10) szczegółowy opis zadań planowanych do realizacji w pierwszych dwóch etapach operacji, zawierający w szczególności określenie miejsc, terminów i zakresu ich realizacji oraz wysokość poszczególnych kosztów kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w związku z realizacją poszczególnych zadań;

11) oświadczenia lub zobowiązania LGD dotyczące pomocy;

12) informacje o dołączanych do wniosku załącznikach.

2. Szczegółowy opis zadań planowanych do realizacji począwszy od trzeciego etapu operacji, jest przedstawiany samorządowi województwa i akceptowany przez ten samorząd na warunkach określonych w umowie.”;

9) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, w tym umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy zawartą ze wszystkimi partnerami projektu współpracy, zwaną dalej „umową partnerską” — w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Umowa partnerska zawiera w szczególności:

1) dane identyfikujące partnerów projektu współpracy;

2) opis celów i przewidywanych rezultatów projektu współpracy oraz głównych zadań objętych tym projektem;

3) określenie grupy podmiotów, do których projekt współpracy jest skierowany lub których udział założono w jego realizacji;

4) określenie roli każdego z partnerów projektu współpracy w realizacji zadań objętych tym projektem;

5) wskazanie koordynującej LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, a jeżeli żadna z LGD krajowych uczestniczących w realizacji międzynarodowego projektu współpracy nie jest koordynującą LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 — również krajowej koordynującej LGD;

6) wskazanie koordynatora, a jeżeli żadna z LGD krajowych uczestniczących w realizacji międzynarodowego projektu współpracy nie jest koordynującą LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, również koordynatora krajowego;

7) okres realizacji projektu współpracy;

8) harmonogram realizacji projektu współpracy;

9) wskazanie obszaru realizacji projektu współpracy oraz miejsc realizacji poszczególnych zadań objętych tym projektem;

10) tytuł projektu współpracy;

11) akronim tytułu projektu współpracy;

12) budżet projektu współpracy uwzględniający wkład finansowy poszczególnych partnerów, a w przypadku międzynarodowego projektu współpracy — dodatkowo budżet indykatywny tego projektu w euro;

13) postanowienia dotyczące trybu zmiany lub rozwiązania umowy, w tym określające, w jakich przypadkach i w jakim zakresie można dokonać zmiany lub rozwiązania umowy;

14) zobowiązania partnerów projektu współpracy dotyczące w szczególności:

a) aktywnego uczestnictwa i współpracy w realizacji projektu współpracy,

b) wspólnego opracowania wskaźników monitorowania, procedury monitorowania oraz ewaluacji projektu współpracy,

c) terminowego wywiązywania się z realizacji zadań, za które partnerzy projektu współpracy są odpowiedzialni,

d) informowania pozostałych partnerów projektu współpracy o przeszkodach w realizacji zadań, w tym o ryzyku przekroczenia ustalonego terminu na realizację zadania,

e) stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między partnerami projektu współpracy,

f) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu współpracy.”;

10) w § 11 ust. 3—7 otrzymują brzmienie:

„3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera inne niż określone w ust. 1 i 2 nieprawidłowości lub braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa LGD, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli LGD pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunęła nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym terminie, właściwy organ samorządu województwa wzywa LGD, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli LGD pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie usunęła nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym terminie, właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o przyznanie pomocy w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów.

6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

7. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez LGD w zakresie planu finansowego operacji, zestawienia rzeczowo-finansowego operacji lub szczegółowego opisu zadań, z wyłączeniem:

1) zmian wynikających z wezwań właściwego organu samorządu województwa;

2) jednej zmiany, dokonanej za zgodą właściwego organu samorządu województwa, w zakresie planu finansowego operacji, zestawienia rzeczowo-finansowego operacji lub szczegółowego opisu zadań, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy.”;

11) w § 15 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wniosła prośbę w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uprawdopodobniła, że uchybienie nastąpiło bez jej winy, a w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy — także bez winy LGD krajowych uczestniczących w jego realizacji.”;

12) w § 16:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dokonanie przez LGD zmiany, o której mowa w § 11 ust. 7 pkt 2, wydłuża o miesiąc termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o jej przyznanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii, także w związku z zajściem nowych okoliczności, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje na piśmie LGD.”;

13) w § 17:

a) w ust. 2 pkt 1–4 otrzymują brzmienie:

„1) osiągnięcia celów operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach operacji — również ich zachowanie przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy;

2) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych;

3) ograniczeń lub warunków w zakresie:

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą

— do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia przyznania pomocy;

4) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia jej przyznania;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zobowiązania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, LGD krajowe uczestniczące w realizacji projektu współpracy podejmują solidarnie.”,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące:

1) warunków i sposobu pozyskiwania przez właściwy organ samorządu województwa od LGD danych, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy;

2) sposobu realizacji zadań określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

4. Zmiana umowy w zakresie zobowiązań beneficjenta, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, jest nieważna.”,

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji stanowi załącznik do umowy.”;

14) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Jeżeli wniosek o płatność jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa LGD, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli LGD pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunęła nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym terminie, właściwy organ samorządu województwa wzywa LGD, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli LGD pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunęła nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym terminie, właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów.

4. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność właściwy organ samorządu województwa może wzywać LGD, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.”;

15) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Innymi, niż wymienione w art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, kategoriami siły wyższej lub wyjątkowymi okolicznościami, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot całości lub części pomocy, są:

1) wywłaszczenie części nieruchomości związanej z operacją, jeżeli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy;

2) katastrofa naturalna powodująca trwałe uszkodzenie nieruchomości lub obiektów będących przedmiotem operacji;

3) wypadek lub awaria skutkujące zniszczeniem budynków, budowli lub innego mienia w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze używanie zgodnie z założonym celem operacji;

4) kradzież mienia będącego przedmiotem operacji, z wyjątkiem kradzieży, która nastąpiła na skutek niezachowania należytej staranności przez LGD.

2. Sposób postępowania LGD i samorządu województwa w razie wystąpienia okoliczności siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, określa umowa.”;

16) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Poza okolicznościami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 oraz § 23a ust. 1, LGD nie jest zobowiązana do zwrotu pomocy w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 19 ust. 1, jeżeli cel operacji został osiągnięty i zachowany.”;

17) w załączniku do rozporządzenia:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Cele projektu współpracy są zgodne z więcej niż jednym celem szczegółowym LSR przynajmniej jednej LGD krajowej uczestniczącej w realizacji danego projektu współpracy:

1) tak — 3 pkt;

2) nie — 0 pkt.”,

b) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Zarządzanie projektem współpracy — kwalifikacje i doświadczenie koordynatora istotne z punktu widzenia realizacji projektu współpracy, a jeżeli żadna z LGD krajowych uczestniczących w realizacji międzynarodowego projektu współpracy nie jest koordynującą LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 — kwalifikacje i doświadczenie koordynatora krajowego:

1) w przypadku międzynarodowych projektów współpracy — udokumentowana znajomość co najmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej (angielski, niemiecki lub francuski) lub języka kraju, z którego pochodzi partner projektu współpracy:

a) tak — 5 pkt,

b) nie — 0 pkt;

2) udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami o zakresie podobnym do zakresu ocenianego projektu współpracy:

a) powyżej 2 projektów — 4 pkt,

b) 1 lub 2 projekty — 2 pkt,

c) brak doświadczenia — 0 pkt.

9. Budżet projektu współpracy zakłada proporcjonalny podział wydatków między partnerów:

1) tak — 2 pkt;

2) nie — 0 pkt.”,

c) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

„10. Budżet projektu współpracy odpowiada planowanym zadaniom:

1) tak — 4 pkt;

2) nie — 0 pkt.

11. Projekt współpracy jest projektem:

1) zintegrowanym — 4 pkt;

2) symetrycznym — 2 pkt;

3) żadnym z wymienionych w pkt 1 lub 2 — 0 pkt.”.

§ 2. W sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanej dalej „pomocą”, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jak również w sprawach o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji jednego projektu współpracy, w przypadku gdy co najmniej jedno postępowanie w sprawie przyznania pomocy na operację polegającą na realizacji tego projektu współpracy zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Do pomocy przyznanej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do zwrotu tej pomocy stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Przepisy § 5 ust. 3a i 3b rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od nowego roku obrotowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości wyłącznie do refundacji kosztów poniesionych na realizację operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.