ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Nasienie owiec, kóz i koniowatych może być przedmiotem handlu, jeżeli:

1) zostało pozyskane, poddane obróbce, konserwacji i było przechowywane w centrum pozyskiwania i przechowywania nasienia, zatwierdzonym i nadzorowanym zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku D do dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt 1 do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE L 268 z 14.09.1992, str. 54, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 154), zwanej dalej „dyrektywą nr 92/65;

2) zostało pozyskane od zwierząt spełniających wymagania weterynaryjne określone w przepisach, o których mowa w pkt 1.

2. Komórki jajowe i zarodki owiec, kóz, koniowatych i świń mogą być przedmiotem handlu, jeżeli:

1) powstały w wyniku zapłodnienia dawczyń owiec, kóz i koniowatych nasieniem spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 1, lub w wyniku zapłodnienia dawczyń świń nasieniem spełniającym wymagania weterynaryjne określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń;

2) zostały pozyskane od dawczyń spełniających wymagania określone w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

3) zostały pozyskane, poddane obróbce, konserwacji i przechowywaniu przez zespół spełniający wymagania i w warunkach określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Nasienie, komórki jajowe i zarodki owiec, kóz i koniowatych oraz komórki jajowe i zarodki świń będące przedmiotem handlu znakuje się i transportuje, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Każdą partię nasienia, komórek jajowych i zarodków przeznaczoną do handlu zaopatruje się w świadectwo zdrowia zwierząt, którego wzór i sposób wystawiania są określone w przepisach wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 dyrektywy nr 92/65.

5. Każdą partię nasienia, komórek jajowych i zarodków pochodzącą z zatwierdzonych instytucji, instytutów lub ośrodków i przeznaczoną do handlu zaopatruje się w świadectwo zdrowia, którego wzór został określony w części 3 załącznika E do dyrektywy nr 92/65.

§ 2. 1. Nasienie owiec, kóz i koniowatych oraz komórki jajowe i zarodki owiec, kóz, koniowatych i świń mogą być przywożone z państw trzecich, jeżeli:

1) spełniają wymagania w zakresie pozyskiwania, obróbki, konserwacji i przechowywania co najmniej równoważne wymaganiom dla handlu, określonym w § 1 ust. 1—3;

2) pochodzą z państw trzecich i zatwierdzonych centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia lub zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków znajdujących się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską.

2. Wymagania, jakim powinno odpowiadać świadectwo zdrowia, w które zaopatruje się każdą partię nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń, jego wzór i sposób wystawiania, są określone w przepisach wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 dyrektywy nr 92/65.

§ 3. Szczegółowe wymagania weterynaryjne w zakresie wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki i przechowywania nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń zostały określone w załączniku D do dyrektywy nr 92/65.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE L 268 z 14.09.1992, str. 54, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 154, z późn. zm.).