ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) działania, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”;

2) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji, za pomocą którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność, zwany dalej „formularzem”;

3) szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą formularza.

§ 2. Formularz umożliwia złożenie wniosków w ramach następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013:

1) „Program rolnośrodowiskowy”;

2) (uchylony).

3) „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” — w zakresie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

§ 3. 1. Formularz umożliwia zaznaczenie w elektronicznej formie materiału graficznego, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1306/2013”:

1) granic działek rolnych w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, zwanych dalej „działkami rolnymi”, w tym tych, na których są realizowane poszczególne pakiety i warianty objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, oraz występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem rolnośrodowiskowym”;

2)    granic zalesionego gruntu — w przypadku zalesiania gruntów rolnych;

3)    oznaczenia działek rolnych;

4)   w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:

a)  pkt 3 rozporządzenia rolnośrodowiskowego w brzmieniu obowiązuj ącym w dniu 15 marca 2013 r.,

b)  pkt 4 lub 5 rozporządzenia rolnośrodowiskowego

— części działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym roku;

5)   w przypadku realizacji wariantu czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia rolnośrodowiskowego — miejsc na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r.

2. Jeżeli rolnik nie ubiega się równocześnie o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, zaznacza on również następujące obiekty znajdujące się w obrębie działki rolnej:

1)    drzewa ustanowione pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

2)   rowy, których szerokość nie przekracza 2 m;

3)    oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.

§ 4. 1. Wnioski, o których mowa w § 2, mogą zostać złożone za pomocą formularza po nadaniu wnioskodawcy loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.

2. Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.

3. Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o krajowym systemie”, jeżeli został nadany;

3) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;

4) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) w przypadku osoby fizycznej, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego — kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;

5) adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca posiada;

6) wskazanie sposobu odbioru loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji;

7) adres korespondencyjny — w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w pkt 2;

8) podpis wnioskodawcy.

4. Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji sporządza się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

§ 5. 1. Kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, składający się co najmniej z 8 znaków, nadawany jest bezterminowo.

2. Wnioskodawca może w każdym czasie dokonać zmiany kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji przy wykorzystaniu tego systemu.

§ 6. 1. Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji kierownik biura powiatowego Agencji nadaje w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o ich nadanie.

2. Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji:

1) wnioskodawca odbiera bezpośrednio od kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2, albo

2) Agencja przesyła:

a) przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres:

— wskazany we wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o krajowym systemie, albo

— o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 7, albo

b) w formie elektronicznej na adres, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 5, przy zastosowaniu logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.

3. Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji mogą być używane przez wnioskodawcę, któremu zostały one nadane, lub przez pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony.

4. Jeżeli wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zawiera braki formalne lub login i kod dostępu do tego systemu zostały już wnioskodawcy uprzednio nadane, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2, nie nadaje loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, o czym informuje wnioskodawcę.

5. W przypadku utraty loginu lub kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2, w celu zablokowania dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.

§ 7. 1. Poprzez zalogowanie do systemu teleinformatycznego Agencji za pomocą loginu i kodu dostępu do tego systemu następuje uwierzytelnienie wnioskodawcy.

2. W przypadku trzykrotnego podania podczas logowania błędnego kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, Agencja zablokuje dostęp do tego systemu.

3. Dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji, zablokowany w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i § 6 ust. 5, można uzyskać po zalogowaniu się przez wnioskodawcę przy użyciu loginu i kodu dostępu do tego systemu uzyskanych po ponownym złożeniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2, albo po dokonaniu osobistego zgłoszenia w biurze powiatowym Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 8. 1. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 2, jest składany za pomocą formularza, a z przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1565 oraz z 2015 r. poz. 346) lub z przepisów rozporządzenia rolnośrodowiskowego wynika obowiązek dołączania do niego dokumentów, to do tego wniosku dołącza się:

1)   w przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej:

a)  kopie dokumentów w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie JPEG, PDF, TIF (TIFF), DOC lub DOCX, lub

b)  dokumenty w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym;

2)   w przypadku pozostałych dokumentów — dokumenty, w formie elektronicznej, utworzone za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji.

2. W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie zostały dołączone do wniosku, o którym mowa w § 2, złożonego za pomocą formularza, dokumenty te mogą zostać złożone do kierownika biura powiatowego Agencji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.

§ 9. 1. Po zatwierdzeniu przez wnioskodawcę danych w formularzu wniosku, o którym mowa w § 2, wnioskodawca uzyskuje z systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie złożenia wniosku zawierające unikalny numer nadany przez ten system oraz datę złożenia wniosku.

2. Za datę złożenia wniosku, o którym mowa w § 2, za pomocą formularza uważa się datę zatwierdzenia danych zawartych w tym formularzu.

§ 10. Wnioskodawca, któremu przyznano login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1613), art. 42 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349), art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.), art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.) lub art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308), może złożyć wniosek za pomocą formularza przy użyciu tego loginu i kodu dostępu.

§ 11. W 2011 r. login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2, nadaje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o ich nadanie.

§ 12. Wnioski o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu w trybie tego rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2011 r.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 145, poz. 918 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197.

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 138, poz. 1127, z 2010 r. Nr 39, poz. 219 i Nr 175, poz. 1185 oraz z 2011 r. Nr 55, poz. 286.

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197.

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278.