ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 44, poz. 269) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 4 uchyla się pkt 1;

2) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. 1. W przesłanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, materiale graficznym, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16) 2) , rolnik zaznacza obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa.

2. W przypadku ubiegania się po raz pierwszy o przyznanie płatności bezpośredniej rolnik dołącza do wniosku o przyznanie tej płatności oświadczenia zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których jest prowadzona uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa.

§ 5. 1. W przypadku gdy przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, zwana dalej „płatnością zwierzęcą”, mają być uwzględnione bydło lub owce, lub kozy, lub konie, które w okresie określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie rodzajów roślin”, były w posiadaniu małżonka rolnika wnioskującego o tę płatność, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej zawiera:

1) żądanie uwzględnienia tych zwierząt przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca;

2) imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe małżonka;

3) numer identyfikacyjny małżonka, jeżeli został nadany, oraz PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli małżonek nie ma obywatelstwa polskiego.

2. Rolnik, który był posiadaczem koni w okresie określonym w rozporządzeniu w sprawie rodzajów roślin, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych koni do rejestru koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dołącza do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej zaświadczenie o liczbie tych koni, gdy po raz pierwszy występuje z żądaniem ich uwzględnienia przy ustaleniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin.

4. W przypadku wystąpienia po raz pierwszy z żądaniem uwzględnienia koni, które były w posiadaniu małżonka rolnika wnioskującego o płatność zwierzęcą, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej rolnik dołącza zaświadczenie o liczbie tych koni, wydawane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów roślin.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej dołącza się oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, które były w posiadaniu małżonka rolnika wnioskującego o płatność zwierzęcą, przy ustalaniu powierzchni, do której rolnikowi przysługuje płatność zwierzęca.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera imiona i nazwiska małżonków oraz nazwisko rodowe, ich numery identyfikacyjne, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany— PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli małżonek nie ma obywatelstwa polskiego.”;

3) po § 5 dodaje się § 5a—5c w brzmieniu:

„§ 5a. 1.W przypadku gdy przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, ma być uwzględniona powierzchnia mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych złożonego w 2006 r., do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej dołącza się żądanie uwzględnienia tej powierzchni, zawierające imię i nazwisko rolnika oraz numer identyfikacyjny tego rolnika.

2. W przypadku gdy przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, ma być uwzględniona powierzchnia trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, do której małżonkowi rolnika przyznano płatność uzupełniającą na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych złożonego w 2006 r., do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej dołącza się:

1) żądanie uwzględnienia tej powierzchni,

2) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie tej powierzchni

— zawierające imiona i nazwiska małżonków oraz nazwisko rodowe, a także ich numery identyfikacyjne.

§ 5b. 1.W przypadku ubiegania się o płatność zwierzęcą w związku z nabyciem gruntów rolnych przez rolnika, o którym mowa w § 10 ust. 1 albo ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, rolnik ten do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza:

1) oświadczenie o przeniesieniu na jego rzecz własności wszystkich gruntów rolnych, o których mowa w § 10 ust. 1 albo ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, zawierające imię i nazwisko albo nazwę oraz numer identyfikacyjny zbywcy tych gruntów;

2) umowę, na podstawie której została nabyta własność wszystkich gruntów rolnych, o których mowa w § 10 ust. 1 albo ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, albo kopię takiej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo odpis orzeczenia sądu, na podstawie którego została nabyta własność tych gruntów;

3) jeżeli nabycie własności wszystkich gruntów rolnych, o których mowa w § 10 ust. 1 albo ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, nastąpiło w wyniku dziedziczenia:

a) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

b) gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

— zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku,

— kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo

c) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;

4) zgodę pozostałych współwłaścicieli na przyznanie płatności zwierzęcej temu współwłaścicielowi, który składa wniosek o przyznanie tej płatności, jeżeli nabyte grunty są przedmiotem współwłasności, zawierającą imiona i nazwiska współwłaścicieli, ich numery identyfikacyjne, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany— PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli współwłaściciel nie ma obywatelstwa polskiego. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

§ 5c. 1.W przypadku ubiegania się o płatność zwierzęcą przez rolnika, o którym mowa w § 11 ust. 1 albo ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, rolnik ten do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej dołącza:

1) żądanie uwzględnienia powierzchni maksymalnej, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów roślin, ustalonej dla małżonka na podstawie rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin;

2) oświadczenie:

a) małżonka, który nie składa wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej, o wyrażeniu zgody na uwzględnienie powierzchni maksymalnej, o której mowa w pkt 1,

b) małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu składania wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej

— zawierające imiona i nazwiska małżonków oraz nazwisko rodowe, a także ich numery identyfikacyjne.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3.”;

4) w § 7:

a) w ust. 1 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„— zawierające imiona i nazwiska małżonków oraz nazwisko rodowe, ich numery identyfikacyjne, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany — PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli małżonek nie ma obywatelstwa polskiego.”,

b) w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oświadczenie, że umowa dostawy została zawarta przez spadkodawcę rolnika wnioskującego o płatność cukrową, zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny spadkodawcy, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany — PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli spadkodawca nie ma obywatelstwa polskiego;”.

— po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca występujący z wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej dołącza zgodę pozostałych spadkobierców na przyznanie mu płatności cukrowej zawierającą imię i nazwisko spadkodawcy, jego numer identyfikacyjny, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany — PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli spadkodawca nie ma obywatelstwa polskiego.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, do wniosków o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., stosuje się odpowiednio przepisy § 7.”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dołączane do wniosków w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dokumenty wymienione w § 3 ust. 3, § 4 ust. 2, § 5 ust. 2, 4 i 5, § 5a, § 5b ust. 1 pkt 1 i 4, § 5c ust. 1, § 6 oraz § 7 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 5 sporządza się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.”.

§ 2. Do wniosków w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do ubiegania się o przyznanie:

1) płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych w związku z nabyciem wszystkich gruntów rolnych przez rolnika, o którym mowa w § 10 ust. 1 albo ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326), w wyniku dziedziczenia, stosuje się odpowiednio również § 5b ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) płatności cukrowej, w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, stosuje się również § 7 ust. 2 pkt 2a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2009 r.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16) zastąpiło, z dniem 1 lutego 2009 r., rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.).