ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin 2)

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 200, poz. 2060 i Nr 264, poz. 2639) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu:


„6a

Ampelomyces quisqualis

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.”


2) lp. 14 otrzymuje brzmienie:


„14

chlorprofam

31 stycznia 2005 r.

30 września 2007 r.”


3) po lp. 42 dodaje się lp. 42a w brzmieniu:


„42a

Gliocladium catenulatum

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.”


4) po lp. 45 dodaje się lp. 45a w brzmieniu:


„45a

imazosulfuron

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.”


5) po lp. 55 dodaje się lp. 55a w brzmieniu:


„55a

laminarin

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.”


6) po lp. 60 dodaje się lp. 60a w brzmieniu:


„60a

metoksyfenozyd

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.”


7) po lp. 83 dodaje się lp. 83a w brzmieniu:


„83a

s-metolachlor

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Komisji 2005/2/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia Ampelomyces quisqualis oraz Gliocladium catenulatum jako substancji aktywnych (Dz. Urz. UE L 20 z 22.01.2005, str. 15);

2) dyrektywy Komisji 2005/3/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazosulfuronu, laminarinu, metoksyfenozydu i s-metolachloru jako substancji aktywnych (Dz. Urz. UE L 20 z 22.01.2005, str. 19).