ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486) zarządza się, co następuje:

§ 1. Marszałek województwa, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazują ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 2, art. 10 pkt 2 lit. b i c i art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, w terminie do dnia 1 października każdego roku.

§ 2. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje, o których mowa w art. 10 pkt 2 lit. a ustawy wymienionej w § 1, w terminie do dnia 25 stycznia każdego roku.

§ 3. Uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia oraz wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw przekazują marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na siedzibę organizacji producentów lub ich zrzeszenia albo siedzibę grupy producentów, informacje, o których mowa odpowiednio w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 1a ustawy wymienionej w § 1, w terminie do dnia 1 września każdego roku.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2006 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia (Dz. U. Nr 186, poz. 1376), które na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 1486) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.