ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1482 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Organ Inspekcji Weterynaryjnej lub wyznaczony przez ten organ urzędowy lekarz weterynarii odbywa szkolenie w zakresie wystawiania świadectw zdrowia i dokumentów weterynaryjnych.

2. 2) Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, jest przeprowadzane przez:

1)   Głównego Lekarza Weterynarii — dla woj ewódzkich lekarzy weterynarii;

2)   wojewódzkich lekarzy weterynarii — dla powiatowych lekarzy weterynarii oraz urzędowych lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej lub wyznaczonych do wykonywania określonych czynności na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

§ 2. Program szkolenia obejmuje:

1) 3) prawodawstwo weterynaryjne, w tym przepisy o Inspekcji Weterynaryjnej, o kontroli weterynaryjnej w handlu, o produktach pochodzenia zwierzęcego, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, o ochronie zwierząt, o paszach oraz o ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego;

2)   informacje o zasadach i trybie wystawiania świadectw zdrowia i dokumentów weterynaryjnych związanych z ich wystawianiem;

3)   zajęcia w zakresie:

a)  wykonywania testów niezbędnych do wystawienia świadectwa zdrowia, w tym testów tuberkulinizacj i,

b)  pobierania prób do badań diagnostycznych, w tym w kierunku brucelozy, nosacizny lub klasycznego i afrykańskiego pomoru świń.

§ 3. Szkolenie, o którym mowa w § 1, przeprowadza się w formie:

1)   cyklu wykładów — w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 2;

2)   zaj ęć praktycznych — w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Koszty szkolenia pokrywa uczestnik szkolenia.

§ 5. 4) Organ, który przeprowadził szkolenie, wydaje uczestnikom szkolenia zaświadczenie o jego odbyciu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 5) .


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. z 2016 r. poz. 33), które weszło wżycie z dniem 23 stycznia 2016 r.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 czerwca 2004 r.