ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”, w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna”, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o dofinansowanie realizacji tego projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie papierowej i elektronicznej, przy czym:

1) formą elektroniczną jest zapis treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzony przy użyciu aktualnego programu komputerowego, udostępnionego przez instytucję płatniczą;

2) formą papierową jest wydruk zapisu treści wniosku, sporządzonego w sposób, o którym mowa w pkt 1, podpisany przez wnioskodawcę.

3. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) szczegółowy opis projektu wraz z uzasadnieniem;

2) pełnomocnictwo, jeżeli ustanowił pełnomocnika;

3) oświadczenie:

a) że wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku, które ma być objęte dofinansowaniem w ramach projektu, odpowiada wysokości wynagrodzenia pracownika finansowanego ze środków własnych, zatrudnionego przez wnioskodawcę na takim samym stanowisku – jeżeli projekt dotyczy zatrudnienia pracownika,

b) o zaliczeniu podatku od towarów i usług jako kosztu kwalifikowalnego – jeżeli podatek od towaru i usług jest zaliczony jako koszt kwalifikowalny.

§ 3. Oświadczenia wymienione w § 2 pkt 3 składa się na formularzach udostępnianych przez instytucję wdrażającą.

§ 4. 1. Wnioskodawca składa wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w § 2:

1) w miejscu i terminie wyznaczonym przez instytucję zarządzającą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 21 dni;

2) osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.

2. Instytucja zarządzająca, na piśmie, zawiadamia podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektu, o miejscu i terminie składania wniosku co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do jego składania.

§ 5. 1. Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień złożenia do instytucji wdrażającej prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentami wymienionymi w § 2.

2. Instytucja wdrażająca potwierdza złożenie wniosku poprzez wpisanie daty jego złożenia na wniosku.

§ 6. 1. Instytucja wdrażająca, w przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub wniosku bez dokumentów wymienionych w § 2, wzywa wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości lub uzupełnienia dokumentów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. Instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1 lub w § 4 ust. 1 pkt 1, o fakcie tym informując wnioskodawcę.

§ 7. 1. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

2. Wnioski złożone w terminie od dnia 15 września 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, zawierające informacje określone w rozporządzeniu, uważa się za wnioski złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

3. W 2004 r. wnioski wraz z dokumentami wymienionymi w § 2 składa się w terminie do dnia 15 listopada.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2004 r. (poz. 2435)

WZÓR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE PRIORYTETU „POMOC TECHNICZNA”

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).