ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje:

§ 1. Instytutowi Sadownictwa i Kwiaciarstwa z siedzibą w Skierniewicach (numer identyfikacyjny REGON 000079898, numer identyfikacji podatkowej NIP 836-000-63-45) 2) nadaje się nazwę „Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa został utworzony uchwałą nr 33 Prezydium Rządu z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie reorganizacji nauki rolniczej.