ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzory sprawozdań okresowych – kwartalnych, rocznych i końcowych z realizacji projektów i działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”, zwanego dalej „Programem”, oraz wzór sprawozdania okresowego – kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji Programu.

2. Wzór sprawozdania:

1) kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji projektu w ramach Programu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji działania w ramach Programu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji Programu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. (poz. 2845)