ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, oraz sposobu potwierdzania tego spadku

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się, że spadek wartości produkcji sprzedanej wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw wystąpił z przyczyn niezależnych od tej grupy lub organizacji, jeżeli jest on bezpośrednio spowodowany wystąpieniem szkód:

1) powstałych wskutek:

a) huraganu,

b) powodzi,

c) deszczu nawalnego,

d) gradu,

e) pioruna,

f) obsunięcia się ziemi,

g) lawiny,

h) suszy,

i) ujemnych skutków przezimowania,

j) przymrozków wiosennych

— w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm. 3) );

2) spowodowanych przez pożar;

3) wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

§ 2. 1. Wystąpienie spadku wartości produkcji sprzedanej wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, z przyczyn niezależnych od tej grupy lub organizacji, spowodowanego przez okoliczności, o których mowa w § 1:

1) pkt 1 — potwierdza się na podstawie:

a) protokołu oszacowania szkód, sporządzonego przez komisję, o której mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm. 4) ), lub

b) dokumentu stwierdzającego wystąpienie szkody w uprawach rolnych lub płodach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, ilość lub wartość płodów rolnych, sporządzonego przez zakład ubezpieczeń, z którym producent owoców lub warzyw będący członkiem wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, zwany dalej „producentem”, lub wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw, lub organizacja producentów owoców i warzyw zawarli umowę ubezpieczenia, lub

c) pisemnego oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia — w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej:

— producenta o położeniu gospodarstwa rolnego na obszarze, na którym został wprowadzony taki stan, lub

— wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw o przechowywaniu, magazynowaniu lub przygotowywaniu do sprzedaży owoców i warzyw lub położeniu siedziby, budynków lub budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców lub warzyw do sprzedaży na obszarze, na którym został wprowadzony taki stan;

2) pkt 2 — potwierdza się na podstawie zaświadczenia o wystąpieniu pożaru, wydanego przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, w przypadku gdy w akcji ratowniczej uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej;

3) pkt 3 — potwierdza się na podstawie protokołu oględzin lub ostatecznego szacowania szkody, sporządzonego przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego.

2. W przypadku gdy komisja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie została powołana oraz uprawy lub płody rolne nie zostały objęte umową ubezpieczenia, spadek wartości produkcji sprzedanej potwierdza się na podstawie pisemnego oświadczenia producenta, wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw o wystąpieniu szkody, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia oraz sporządzonego zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzonego przez dwóch świadków, którzy:

1) nie są domownikami producenta w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników — w przypadku złożenia oświadczenia przez producenta;

2) nie są członkami wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw — w przypadku złożenia oświadczenia przez wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw lub organizację producentów owoców i warzyw.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 145, poz. 918, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168.