ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 — Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 — Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1372 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 776) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 3:

a)   w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;”,

b)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przyznania pomocy technicznej do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.”,

c)   dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Pomoc techniczna jest przyznawana poszczególnym podmiotom realizującym program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty euro określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w odrębnej ewidencji księgowej oraz w dokumentacji finansowo-księgowej, prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613), koszty te podlegają zwrotowi w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1, pomniejszonej o 10%.”;

2)   w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek o dofinansowanie składa się do dnia 31 marca 2015 r.”;

3)   w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wniosek o dofinansowanie rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego wpływu.”;

4)   użyte w § 4 ust. 3, § 11 ust. 2 i w § 16 ust. 2 wyrazy „operatora publicznego” zastępuje się wyrazami „operatora wyznaczonego”;

5)   załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 i dodaje się załącznik nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji objętych osią priorytetową 5 — Pomoc techniczna, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, wszczętych przed dniem 1 października 2013 r., przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 stosuje się w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 października 2013 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).