ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia:

a) rejestru zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zwanego dalej „rejestrem zakładów”, obejmującego zakłady:

— które podlegają rejestracji, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 183/2005”,

— zatwierdzone zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 183/2005,

— które podlegają zatwierdzeniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 999/2001”,

b) wykazu zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 183/2005,

c) wykazu podmiotów wykonujących działalność podlegającą rejestracji, o których mowa w art. 31 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”;

2) zakres danych i informacji wpisywanych do rejestru zakładów oraz wykazów określonych w pkt 1 lit. b i c, które zostały uzyskane przez powiatowego lekarza weterynarii przy wykonywaniu urzędowej kontroli tych zakładów.

§ 2. Rejestr zakładów prowadzi się oddzielnie dla zakładów:

1) które podlegają rejestracji, zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 183/2005, prowadzących działalność w zakresie określonym w:

a) art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 183/2005,

b) art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 183/2005;

2) zatwierdzonych zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 183/2005;

3) które podlegają zatwierdzeniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 999/2001.

§ 3. 1. Rejestr zakładów jest prowadzony w formie pisemnej.

2. Rejestr zakładów może być także prowadzony przy użyciu systemu informatycznego zapewniającego możliwość sporządzania wydruków.

3. Wprowadzania danych i informacji dotyczących zakładów dokonuje się w sposób czytelny.

4. Poprawienia błędów stwierdzonych we wpisach dokonuje się przez:

1) skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, tak aby błędny wpis był czytelny;

2) podpisanie dokonanej poprawki i umieszczenie daty jej dokonania.

5. Jeżeli rejestr zakładów jest prowadzony przy użyciu systemu informatycznego, to program komputerowy zastosowany do jego prowadzenia powinien zapewniać wgląd do treści dokonywanych wpisów i przechowywanych danych, chroniąc je przed zniekształceniem i uniemożliwiając usuwanie dokonanych wpisów.

§ 4. Powiatowy lekarz weterynarii skreśla zakład z rejestru zakładów:

1) w przypadku zakładów, które podlegają rejestracji, zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 183/2005 — w dniu, w którym decyzja o cofnięciu rejestracji zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności;

2) w przypadku zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 183/2005 — w dniu, w którym decyzja o:

a) cofnięciu zatwierdzenia zakładu, warunkowego zatwierdzenia zakładu albo przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

b) uchyleniu decyzji o zatwierdzeniu zakładu, warunkowym zatwierdzeniu zakładu albo przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

c) stwierdzeniu nieważności decyzji o zatwierdzeniu zakładu, warunkowym zatwierdzeniu zakładu albo przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

d) stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o zatwierdzeniu zakładu, warunkowym zatwierdzeniu zakładu albo przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności;

3) w przypadku zakładów, które podlegają zatwierdzeniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 999/2001 — w dniu, w którym decyzja o:

a) cofnięciu zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

b) uchyleniu decyzji o zatwierdzeniu zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

c) stwierdzeniu nieważności decyzji o zatwierdzeniu zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

d) stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o zatwierdzeniu zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

§ 5. 1. Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 183/2005 prowadzi się w sposób określony w rozporządzeniu nr 183/2005 w załączniku V w rozdziale I.

2. Wykaz podmiotów wykonujących działalność podlegającą rejestracji, o których mowa w art. 31 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 882/2004, prowadzi się na podstawie danych i informacji zawartych w rejestrze zakładów.

§ 6. Zakres danych i informacji wpisywanych do rejestru zakładów jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 7. Dane i informacje zawarte w dotychczasowej ewidencji i dokumentacji, prowadzonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, są wykorzystywane do prowadzenia rejestru zakładów i wykazów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).