ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego planu i zakresu programu wymiany przedstawicieli upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach państw Unii Europejskiej

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W programie wymiany przedstawicieli upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach państw Unii Europejskiej, zwanym dalej „programem”, planuje się rocznie udział 17 osób upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej.

2. Program określa sposób wymiany, okres i miejsca szkoleń osób, o których mowa w ust. 1.

3. Rekrutację osób, o których mowa w ust. 1, objętych programem w danym roku kalendarzowym przeprowadza Główny Lekarz Weterynarii.

§ 2. Zakres programu obejmuje szkolenie:

1) teoretyczne w liczbie co najmniej 16 godzin,

2) praktyczne w liczbie co najmniej 24 godzin

– dotyczące procedur przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).