ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ilości materiału siewnego niezbędnej do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz terminów jego dostarczenia

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilość materiału siewnego niezbędną do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz terminy, w jakich materiał ten należy dostarczyć do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. (poz. 568)

ILOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO NIEZBĘDNA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA ODRĘBNOŚCI,

WYRÓWNANIA I TRWAŁOŚCI ORAZ TERMINY, W JAKICH MATERIAŁ TEN NALEŻY DOSTARCZYĆ DO

CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Tabela 1

Rośliny rolnicze, warzywne, ozdobne oraz drzewa i krzewy

ROŚLINY ROLNICZE

ROŚLINY WARZYWNE

ROŚLINY OZDOBNE

DRZEWA I KRZEWY

Tabela 2

ROŚLINY SADOWNICZE1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).