ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 167, poz. 1629 oraz z 2004 r. Nr 47, poz. 456) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) loszka – samicę świni, po osiągnięciu dojrzałości płciowej do pierwszego wyproszenia;”,

b) dodaje się pkt 15–17 w brzmieniu:

„15) tucznik – młodą świnię przeznaczoną do tuczu, bez względu na jej płeć, w wieku od ukończenia 10. tygodnia życia do dnia uboju;

16) loszka hodowlana – młodą samicę świni, przeznaczoną do celów rozpłodowych, w wieku od ukończenia 10. tygodnia życia do pierwszego wyproszenia;

17) knurek hodowlany – młodego samca świni, przeznaczonego do celów rozpłodowych, w wieku od ukończenia 10. tygodnia życia do pierwszego krycia.”;

2) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powierzchnia boksu, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, powinna wynosić, w przypadku utrzymywania:

1) koni dorosłych, których wysokość w kłębie wynosi do 1,47 m – co najmniej 6 m2;

2) koni dorosłych, których wysokość w kłębie wynosi powyżej 1,47 m – co najmniej 9 m2;

3) klaczy ze źrebięciem – co najmniej 12 m2.”;

3) w § 30 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymiary kojca, o którym mowa w § 25 ust. 1, w przypadku utrzymywania loch pojedynczo powinny wynosić co najmniej:”;

4) w § 59 w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) królików o masie ciała do 2,5 kg:

a) wysokość – co najmniej 0,28 m,

b) powierzchnia podłogi – co najmniej 0,18 m2, przy czym jej szerokość – co najmniej 0,38 m, a długość – co najmniej 0,45 m;

2) królików o masie ciała powyżej 2,5 do 6 kg:

a) wysokość – co najmniej 0,32 m,

b) powierzchnia podłogi – co najmniej 0,24 m2, przy czym jej szerokość – co najmniej 0,38 m, a długość – co najmniej 0,6 m;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).