ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z 2009 r. Nr 201, poz. 1544 oraz z 2010 r. Nr 164, poz. 1113) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.”;

2) w § 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) gminie albo związkowi międzygminnemu — w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) realizowaną w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 000 mieszkańców — w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Pomoc na operację dotyczącą budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest przyznawana, jeżeli targowisko to w wyniku realizacji tej operacji spełni warunki, które są określone w załączniku do rozporządzenia.”;

4) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów budowlanych;”,

b) w ust. 4 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) 1 000 000 zł — w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego, z zastrzeżeniem ust. 4a.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy operacja dotycząca budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest realizowana przez związek międzygminny, refundacja nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 4 pkt 4.”;

5) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Właściwy organ samorządu województwa może określić w informacji, o której mowa w ust. 1, że w terminie, o którym mowa w ust. 2, mogą być składane wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji w zakresie wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa.”;

6) w § 13:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) jeżeli planowana operacja dotyczy przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego — 2 punkty.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kryteria, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie mają zastosowania do oceny operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.”;

7) w § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przeniesienie przez beneficjenta własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na rzecz:

a) jego jednostki organizacyjnej lub jednostki, która spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy,

b) spółki, w której udziały lub akcje mają wyłącznie gminy,

c) związku międzygminnego

— które przejmą zobowiązania dotychczasowego beneficjenta;”;

8) w § 26 uchyla się pkt 2;

9) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

„§ 26a. 1. W razie przekształcenia beneficjenta lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, następcy prawnemu beneficjenta, zwanemu dalej „następcą”, może być przyznana pomoc, jeżeli:

1) zostały spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

2) na następcę przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji.

2. Wniosek następcy o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się we właściwym urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

4. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

5. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

6. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, ust. 2 oraz § 11 ust. 1—3 stosuje się odpowiednio.”;

10) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Jeżeli zdarzenie prawne określone w § 26a ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 zaistniało przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, następca prawny beneficjenta składa wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.