ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie oznakowania pasz 2)

Na podstawie art. 38 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania pasz wprowadzanych do obrotu, w tym zakres informacji umieszczanych na ich opakowaniu lub etykiecie dołączonej do opakowania albo dołączonych do dokumentów przewozowych, zwanych dalej „informacjami obowiązkowymi”.

§ 2. Informacje obowiązkowe wyraźnie oddziela się od innych informacji, które mogą być umieszczane na opakowaniu pasz lub etykiecie dołączonej do tego opakowania.

§ 3. 1. Informacje obowiązkowe o materiałach paszowych wprowadzanych do obrotu zawierają:

1) określenie o treści „materiał paszowy”;

2) nazwę materiału paszowego:

a) zgodną z nazwą określoną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. Nr 16, poz. 137),

b) niewprowadzającą nabywcy w błąd co do tożsamości materiału paszowego — w przypadku materiałów paszowych innych niż określone w rozporządzeniu, o którym mowa w lit. a;

3) masę netto, a w przypadku materiałów paszowych płynnych — objętość lub masę netto;

4) deklarację o zawartości składników pokarmowych w materiale paszowym, w zależności od rodzaju tego materiału, zawierającą informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

5) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wytwórcy materiału paszowego, a w przypadku:

a) białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grupy bakterii, drożdży, glonów i grzybów,

b) niebiałkowych związków azotowych

— również imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu wprowadzającego te materiały paszowe do obrotu, jeżeli nie jest on wytwórcą tego materiału;

6) numer zezwolenia na wytwarzanie materiałów paszowych, w przypadku materiałów paszowych, o których mowa w pkt 5;

7) numer serii;

8) w przypadku materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt:

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wytwórcy materiału paszowego,

b) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu odpowiedzialnego za informacje obowiązkowe, jeżeli nie jest on wytwórcą tego materiału,

c) numer zezwolenia na wytwarzanie materiałów paszowych;

9) zawartość wody wyrażoną w stosunku do masy materiału paszowego, w przypadku zawartości wody w materiale paszowym większej niż 14 %, oraz oznaczenie okresu trwałości tego materiału paszowego;

10) zawartość zanieczyszczeń mineralnych nierozpuszczalnych w kwasie chlorowodorowym wyrażoną jako popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym, w przypadku zawartości tego popiołu większej niż 2,2 % w suchej masie materiału paszowego.

2. W przypadku materiałów paszowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, zakres informacji obowiązkowych, w zależności od rodzaju materiału paszowego, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku materiałów paszowych poddanych działaniu dodatków paszowych należących do grupy spoiwa, czynników antyzbryłających i koagulu-jących, informacje obowiązkowe o materiałach paszowych, poza informacjami określonymi w ust. 1, zawierają:

1) rodzaj i ilość zastosowanego dodatku paszowego — w przypadku czynników koagulujących;

2) rodzaj użytego dodatku paszowego należącego do grupy spoiwa.

4. W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego, innych niż siara, mleko, jaja oraz produkty jajeczne i produkty mleczne lub żelatyna pochodząca od zwierząt innych niż przeżuwacze, oznakowanie materiałów paszowych, oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, zawiera napis o treści „Ten materiał paszowy zawiera białko uzyskane z tkanek zwierząt, którego stosowanie w żywieniu przeżuwaczy jest zabronione”.

§ 4. 1. W przypadku gdy dana partia materiału paszowego znajdująca się w obrocie jest dzielona na mniejsze partie, to informacje, o których mowa w § 3, odnoszące się do partii początkowej, umieszcza się na oznakowaniu każdej partii powstałej w wyniku tego podziału.

2. W przypadku gdy podmiot dokona zmiany składu materiału paszowego znajdującego się w obrocie, wprowadza on odpowiednią korektę w oznakowaniu tego materiału paszowego.

§ 5. Informacje obowiązkowe o materiałach paszowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, mogą nie zawierać informacji określonych w:

1) § 3 ust. 1 pkt 4, 9 i 10, w przypadku gdy:

a) nabywca oświadczy na piśmie, przed zawarciem umowy, że nie wymaga tych informacji,

b) materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, świeże lub konserwowane, poddane lub niepoddane obróbce wstępnej, w ilościach do 10 kg, przeznaczone dla zwierząt towarzyszących, są dostarczane bezpośrednio przez zbywcę użytkownikowi końcowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) § 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz 7—10, w przypadku gdy materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego w stanie naturalnym, świeże lub konserwowane, poddane lub niepoddane obróbce wstępnej i niezawierające dodatków paszowych, z wyjątkiem dodatków paszowych z grupy konserwantów, są dostarczane przez rolnika bezpośrednio rolnikowi prowadzącemu chów lub hodowlę zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Informacje obowiązkowe o produktach ubocznych uzyskanych z materiałów paszowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w których zawartość wody przekracza 50 %, mogą nie zawierać informacji określonych w § 3 ust. 1 pkt 3, 4, 9 i 10.

§ 7. 1. Informacje obowiązkowe o mieszance paszowej zawierają:

1) wskazanie materiałów paszowych wchodzących w skład tej mieszanki;

2) określenie jej rodzaju przy użyciu określeń:

a) mieszanka paszowa petnoporcjowa,

b) mieszanka paszowa pełnoporcjowa albo karma petnoporcjowa — w przypadku mieszanki paszowej dla zwierząt towarzyszących,

c) mieszanka paszowa uzupełniająca,

d) mieszanka paszowa uzupełniająca albo karma uzupełniająca — w przypadku mieszanki paszowej dla zwierząt towarzyszących,

e) mieszanka paszowa — w przypadku mieszanki paszowej pełnoporcjowej lub uzupełniającej dla zwierząt towarzyszących innych niż psy i koty,

f) mieszanka paszowa mineralna — w przypadku mieszanki uzupełniającej, w skład której wchodzą głównie składniki mineralne, zawierającej co najmniej 40 % popiołu surowego,

g) mieszanka paszowa melasowana — w przypadku mieszanki paszowej uzupełniającej, uzyskanej z melasy i zawierającej co najmniej 14 % cukru ogólnego w przeliczeniu na sacharozę,

h) petnoporcjowy preparat mlekozastępczy,

i) uzupełniający preparat mlekozastępczy, przeznaczony do zaspokajania potrzeb żywieniowych młodych zwierząt po okresie skarmiania siary lub stosowany jako zamiennik mleka w czasie pojenia zwierząt mlekiem, lub przeznaczony do dożywiania cieląt przeznaczonych do opasu;

3) określenie gatunku lub kategorii zwierząt, dla których ta mieszanka jest przeznaczona;

4) sposób stosowania uwzględniający jej przeznaczenie;

5) określenie zawartości wody, jeżeli zawartość wody przekracza:

a) 5 % — w przypadku mieszanki mineralnej niezawierającej substancji organicznych,

b) 7 % — w przypadku preparatu mlekozastęp-czego i innej mieszanki paszowej, która zawiera więcej niż 40 % składników uzyskanych w procesie przetwarzania mleka,

c) 10 % — w przypadku mieszanki mineralnej zawierającej substancje organiczne,

d) 14 % — w przypadku pozostałych mieszanek paszowych;

6) określenie zawartości zanieczyszczeń mineralnych nierozpuszczalnych w kwasie chlorowodorowym, wyrażonej jako popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym, w przypadku gdy zawartość tego popiołu w materiale paszowym jest większa niż 2,2 % — w przypadku mieszanki paszowej:

a) zawierającej mineralne substancje wiążące,

b) mineralnej,

c) zawierającej więcej niż 50 % suszu buraczanego lub wysłodków buraczanych,

d) przeznaczonej dla ryb i zawierającej więcej niż 15 % mączki rybnej;

7) deklarację o zawartości składników pokarmowych w tej mieszance, w zależności od jej rodzaju oraz gatunku lub kategorii zwierząt, zawierającą informacje określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

8) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wytwórcy, podmiotu dokonującego pakowania albo innego podmiotu wprowadzającego mieszankę paszową do obrotu odpowiedzialnego za informacje umieszczane na oznakowaniu;

9) masę netto, a w przypadku mieszanki paszowej płynnej — objętość lub masę netto;

10) wskazanie okresu przechowywania poprzez umieszczenie:

a) określenia o treści „użyć przed”, a następnie podanie dnia, miesiąca i roku — w przypadku mieszanki paszowej podatnej na działanie mikroorganizmów,

b) określenia o treści „najlepsze przed”, a następnie podanie miesiąca i roku — w przypadku pozostałych mieszanek paszowych,

c) daty wskazującej najkrótszy termin trwałości — w przypadku gdy jest wymagany minimalny okres przechowywania lub upływu terminu trwałości;

11) numer serii;

12) numer zgłoszenia lub zezwolenia na wytwarzanie tej mieszanki.

2. W przypadku informacji o zawartości żelaza w uzupełniających preparatach mlekozastępczych dla cieląt o masie ciała poniżej 70 kg, zawartość ta powinna wynosić minimum 30 mg w jednym kg mieszanki paszowej pełń o po rej owej o zawartości wody 12 %.

3. W przypadku mieszanki paszowej zawierającej materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego, inne niż siara, mleko, jaja oraz produkty jajeczne i produkty mleczne lub żelatyna pochodząca od zwierząt innych niż przeżuwacze, oznakowanie mieszanek paszowych, oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, zawiera napis o treści „Ta mieszanka paszowa zawiera białko uzyskane z tkanek zwierząt, którego stosowanie w żywieniu przeżuwaczy jest zabronione”.

4. (uchylony).

§ 8. 1. Informacje obowiązkowe o mieszankach paszowych, w skład których wchodzą dodatki paszowe, oprócz informacji, o których mowa w § 7, zawierają:

1)w przypadku antybiotyków, stymulatorów wzrostu, kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych:

a) nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru dodatków paszowych prowadzonego na podstawie przepisów Unii Europejskiej, zwanego dalej „rejestrem”,

b) numer zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania mieszanek paszowych zawierających premiksy z udziałem antybiotyków, stymulatorów wzrostu, kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych,

c) zawartość substancji czynnej,

d) określenie daty upływu okresu trwałości lub okresu przechowywania liczonego od dnia produkcji;

2) w przypadku przeciwutleniaczy:

a) w mieszankach paszowych dla zwierząt gospodarskich — nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru,

b) w mieszankach paszowych dla zwierząt towarzyszących — określenie o treści „z przeciwutleniaczem”, a następnie nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru;

3) w przypadku barwników i pigmentów użytych w celu zabarwienia pasz lub produktów pochodzenia zwierzęcego:

a) w paszach dla zwierząt towarzyszących — określenie o treści „barwnik” albo „zabarwione”, a następnie nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru,

b) w paszach dla zwierząt gospodarskich — nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru;

4) w przypadku witaminy E:

a) nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru,

b) zawartość alfa-tokoferolu,

c) określenie daty upływu okresu trwałości lub okresu przechowywania liczonego od dnia produkcji;

5) w przypadku witaminy A lub D:

a) nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru,

b) zawartość substancji czynnej,

c) określenie daty upływu okresu trwałości lub okresu przechowywania liczonego od dnia produkcji;

6) w przypadku miedzi:

a) nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru,

b) zawartość substancji czynnej wyrażonej jako miedź (Cu);

7) w przypadku konserwantów:

a) w paszach dla zwierząt towarzyszących — określenie o treści „konserwant” albo „konserwowane przy użyciu”, a następnie nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru,

b) w paszach dla zwierząt gospodarskich — nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru;

8) w przypadku enzymów:

a) nazwy składników czynnych z podaniem ich aktywności enzymatycznej zgodne z treścią wpisu do rejestru,

b) numer identyfikacyjny nadany przez Międzynarodowy Związek Biochemii (International Union of Biochemistry),

c) jednostki aktywności wyrażane w mikromolach produktu wydzielanego na minutę przez 1 g preparatu enzymatycznego, w tym:

— jednostki aktywności na 1 g — w przypadku sypkich preparatów enzymatycznych,

— jednostki aktywności na 1 ml — w przypadku płynnych preparatów enzymatycznych,

d) numer wpisu do rejestru,

e) datę upływu okresu trwałości lub okresu przechowywania liczonego od dnia produkcji;

3) w przypadku mikroorganizmów:

a) informacje o identyfikacji szczepów mikroorganizmów, zgodne z treścią wpisu do rejestru, w tym:

— numer ewidencyjny szczepu mikroorganizmu,

— liczbę jednostek tworzących kolonie (CFU na g),

b) numer wpisu do rejestru,

c) datę upływu okresu trwałości lub okresu przechowywania liczonego od dnia produkcji.

2. W przypadku pasz w opakowaniach o masie netto nie większej niż 10 kg, przeznaczonych dla zwierząt towarzyszących, zawierających dodatki paszowe wpisane do rejestru i należących do grup barwników, konserwantów lub przeciwutleniaczy, informacje obowiązkowe o mieszankach paszowych mogą zawierać określenie o treści „z przeciwutleniaczem” albo „zabarwione barwnikiem”, albo „z barwnikiem” oraz „konserwowane przy użyciu” albo „z konserwantem”, a następnie napis o treści „dodatki UE”, jeżeli jednocześnie zostaną umieszczone informacje zawierające:

1) numer serii wytworzonej paszy lub

2) nazwę zastosowanych dodatków paszowych

— na prośbę nabywcy.

§ 9. 1. Informacje o dodatkach paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej umieszcza się obok pozostałych informacji obowiązkowych o tej mieszance.

2. Jeżeli w informacjach, o których mowa w ust. 1, podaje się ilość, to ilość ta odnosi się do zawartości dodatku paszowego wchodzącego w skład mieszanki paszowej.

3. W przypadku wprowadzenia zmian zawartości dodatków paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej zawartość tych dodatków nie powinna przekraczać ustalonego maksymalnego poziomu dla tej mieszanki.

4.  Jeżeli data upływu okresu trwałości została określona dla poszczególnych dodatków paszowych wchodzących w skład paszy, to wskazuje się jedną datę dla wszystkich dodatków paszowych, która jest datą najwcześniejszego upływu okresu trwałości danego dodatku wchodzącego w skład paszy.

§ 10. Informacje obowiązkowe o mieszance paszowej pełnoziarnistej sporządzonej z całych ziaren zbóż mogą nie zawierać deklaracji o zawartości składników pokarmowych, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 7.

§ 11. W przypadku mieszanek paszowych zawierających nie więcej niż trzy materiały paszowe można nie umieszczać informacji wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli zostaną umieszczone informacje obowiązkowe o tych materiałach paszowych.

§ 12. Zakres informacji obowiązkowych o materiałach paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej z grup:

1) białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grupy bakterii, drożdży, glonów i grzybów,

2) niebiałkowych związków azotowych

— jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Materiały paszowe wchodzące w skład mieszanki paszowej dla zwierząt towarzyszących wymienia się, podając nazwę rodzaju materiału paszowego, a obok niej:

1) zawartość procentową tego materiału albo

2) jego wagę uporządkowaną od największej do najmniejszej.

2. W przypadku mieszanki paszowej dla zwierząt towarzyszących zamiast nazwy rodzaju zastosowanego materiału paszowego można wskazać kategorię materiałów paszowych charakteryzujących się jednakowym źródłem pochodzenia.

3. W przypadku gdy w skład mieszanki paszowej wchodzą materiały paszowe nienależące do żadnej z kategorii, o których mowa w ust. 2, umieszcza się ich nazwę, a obok podaje wagę uporządkowaną od największej do najmniejszej.

§ 14. 1. Materiały paszowe wchodzące w skład mieszanki paszowej dla zwierząt gospodarskich wymienia się, podając nazwę rodzaju materiału paszowego, a obok jego zawartość procentową uporządkowaną od największej do najmniejszej.

2. W odniesieniu do udziału procentowego materiałów paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej dla zwierząt gospodarskich dopuszcza się odchylenie wynoszące 15 % deklarowanej ilości.

§ 15. W przypadku materiałów paszowych i mieszanek paszowych w opakowaniach o masie netto do 10 kg, dostarczanych nabywcy końcowemu, informacje, jakie powinny być zawarte na oznakowaniu tych materiałów i mieszanek paszowych, mogą być przekazane temu nabywcy w formie pisemnej.

§ 16. Informacje, o których mowa w § 7 i 11, umieszcza się w obramowanym polu i wyraźnie oddziela od pozostałych informacji umieszczonych na opakowaniu mieszanek paszowych lub etykiecie dołączonej do tego opakowania albo dołączonych do dokumentów przewozowych.

§ 17. Informacje dotyczące okresu przechowywania, masy netto lub objętości, numeru serii i numeru zgłoszenia lub zezwolenia na wytwarzanie mieszanek paszowych mogą być umieszczone poza miejscem przeznaczonym do umieszczania informacji obowiązkowych, jeżeli zostanie podane na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do opakowania, w którym miejscu znajdują się te informacje.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 168, poz. 1642 i Nr 205, poz. 1990).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2005 r. (poz. 1123)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy 79/373/WE z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie obrotu mieszankami paszowymi (Dz. Urz. WE L 86 z 6.4.1979, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 4, str. 50, Dz. Urz. WE L 212 z 2.8.1986, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 66, Dz. Urz. WE L 027 z 31.1.1990, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 16, Dz. Urz. WE L 237 z 22.9.1993, str. 23; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 74, Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995, str. 15, Dz. Urz. WE L 125 z 23.5.1996, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 94, Dz. Urz. WE L 211 z 5.8.1997, str. 45, Dz. Urz. WE L 318 z 27.11.1998, str. 43; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 153, Dz. Urz. WE L 162 z 26.6.1999, str. 67, Dz. Urz. WE L 063 z 6.3.2002, str. 23),

2) dyrektywy 82/471/WE z dnia 30 czerwca 1982 r. dotyczącej niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. WE L 213 z 21.7.1982, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 151, Dz. Urz. WE L 245 z 14.9.1984, str. 21; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 116, Dz. Urz. WE L 314 z 23.11.1985, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 263, Dz. Urz. WE L 362 z 31.12.1985, str. 8, Dz. Urz. WE L 312 z 7.11.1986, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 117, Dz. Urz. WE L 239 z 30.8.1988, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 8, str. 132, Dz. Urz. WE L 270 z 19.9.1989, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 174, Dz. Urz. WE L 227 z 21.8.1990, str. 33, Dz. Urz. WE L 353 z 17.12.1990, str. 48, Dz. Urz. WE L 179 z 22.7.1993, str. 2; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 329, Dz. Urz. WE L 206 z 18.8.1993, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,1.14, str. 402, Dz. Urz. WE L 237 z 22. 9.1993, str. 23; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 74, Dz. Urz. WE L 167 z 18.7.1995, str. 17, Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995, str. 15, Dz. Urz. WE L 125 z 23.5.1996, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.19, str. 96, Dz. Urz. WE L 105 z 3.5.2000, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 73, Dz. Urz. WE L 80 z 25.3.1999, str. 20, Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 29, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1, Dz. Urz. UE L 295 z 13.11.2003, str. 83, Dz. Urz. UE L 371/81 z 24.12.2004),

3) dyrektywy 96/25/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie obrotu materiałami paszowymi, zmieniającej dyrektywy 70/524/WE, 74/63/EWG, 82/471/EWG i 93/74/EWG oraz uchylającej dyrektywę 77/101/WE (Dz. Urz. WE L 125 z 23.5.1996, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 96, Dz. Urz. WE L 261 z 24.9.1998, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 448, Dz. Urz. WE L 115 z 4.5.1999, str. 32, Dz. Urz. WE L 162 z 26.6.1999, str. 67, Dz. Urz. WE L 105 z 3.5.2000, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 73, Dz. Urz. WE L 234 z 1.9.2001, str. 55, Dz. Urz. UE L 122 z 16.5.2003, str. 1),

4) dyrektywy 70/524/WE z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącej dodatków paszowych (Dz. Urz. WE L 270 z 14.12.1970, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 190, Dz. Urz. WE L 319 z 8.12.1984, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 139, Dz. Urz. WE L 235 z 17.9.1996, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 402, Dz. Urz. WE L 080 z 25.3.1999, str. 20).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020, z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776 oraz z 2005 r. Nr 110, poz. 927.