ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy do prowadzenia:

1) oceny wartości hodowlanej zwierząt, publikowania wyników tej oceny oraz prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby tej oceny — w zakresie bydła, owiec, kóz oraz świń, z wyłączeniem linii hodowlanych świń wymienionych w § 1a;

2) oceny wartości użytkowej zwierząt, publikowania wyników tej oceny oraz do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby tej oceny — w zakresie użytkowości tucznej i rzeźnej świń dokonywanej po uboju oraz oceny testowej wartości użytkowej drobiu.”.

§ 1a. Upoważnia się PEN AR LAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie do prowadzenia:

1) oceny wartości hodowlanej świń linii hodowlanych Naima, Redone, Gallia, P76, Neckar oraz publikowania wyników tej oceny;

2) oceny wartości użytkowej linii hodowlanych świń, wymienionych w pkt 1, oraz publikowania wyników tej oceny.

§ 1b. Upoważnia się Małopolskie Centrum Biotech-niki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem do prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej królików linii hybrydowej HYLA oraz publikowania wyników tej oceny.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny (Dz. U. Nr 81, poz. 736, z 2003 r. Nr 49, poz. 420 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 474), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 91, poz. 866).