ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej 2)

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzące z Republiki Portugalskiej, wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zakres, w jakim stosuje się do nich przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin dotyczące organizmów kwarantannowych w celu ochrony przed wprowadzaniem i rozprzestrzenianiem się na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejBursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) podatne drewno lub podatna kora – drewno lub oddzieloną korę drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna lub kory roślin z rodzaju Thuja L.;

2) podatne rośliny – rośliny inne niż owoce i nasiona rodzajów: Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr.

§ 3. Podatne rośliny, podatne drewno lub podatna kora pochodzące z obszarów położonych na terytorium Republiki Portugalskiej, porażonych przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. oraz ze strefy buforowej wokół tych obszarów obejmującej powierzchnię o szerokości co najmniej 20 km od granicy obszaru porażonego, mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) są zaopatrzone w paszport roślin wystawiony:

a) w przypadku podatnych roślin – po spełnieniu łącznie następujących warunków:

– przeprowadzeniu urzędowej kontroli, na podstawie której zostały one uznane za wolne od oznak i objawów wskazujących na występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., oraz

– stwierdzeniu, że od początku ostatniego, pełnego cyklu wegetacyjnego, w miejscu produkcji tych roślin i jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie zaobserwowano objawów występowania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.,

b) w przypadku podatnego drewna lub podatnej kory, z wyłączeniem drewna w postaci: wiórów, cząstek, ścinków, odpadów uzyskanych w całości lub częściowo z roślin iglastych, skrzynek do pakowania, klatek, beczek, bębnów, palet, skrzyniopalet oraz płyt załadunkowych, rozpórek, wsporników oraz drewna, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni – po uprzednim poddaniu drewna lub kory obróbce cieplnej, w czasie której w rdzeniu drewna osiągnięto temperaturę co najmniej 56°C przez okres 30 minut,

c) w przypadku podatnego drewna w postaci: wiórów, cząstek, ścinków, odpadów uzyskanych w całości lub częściowo z roślin iglastych – po uprzednim poddaniu drewna lub kory zabiegowi fumigacji, w wyniku którego drewno lub kora będą wolne od żywych osobników Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.;

2) w przypadku podatnego drewna w postaci: wyściółek pod ładunek, rozpórek oraz wsporników, wraz z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni – zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) drewno zostało pozbawione kory,

b) drewno jest wolne od chodników larwalnych o średnicy przekraczającej 3 mm,

c) w czasie wytwarzania wilgotność drewna nie przekroczyła 20% suchej masy;

3) w przypadku podatnego drewna w postaci: skrzynek do pakowania, klatek, beczek, bębnów i podobnych opakowań, palet, skrzyniopalet oraz płyt załadunkowych i nadstawek paletowych – zostały spełnione następujące warunki:

a) drewno podlegało obróbce cieplnej, w czasie której w rdzeniu drewna osiągnięto temperaturę co najmniej 56°C przez okres 30 minut, albo impregnacji ciśnieniowej lub fumigacji, w wyniku których drewno stało się wolne od żywych Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.; przeprowadzenie zabiegu potwierdza się znakiem pozwalającym na identyfikację tego zabiegu, lub

b) drewno zostało zaopatrzone w paszport roślin.

§ 4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadza urzędowe kontrole podatnych roślin, podatnego drewna i podatnej kory w celu stwierdzenia występowania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji 2001/218/WE z dnia 12 marca 2001 r. wymagającej od państw członkowskich tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których nie występuje (Dz. Urz. WE L 81 z 21.03.2001).

Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.