ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Organizacje producentów owoców i warzyw oraz ich zrzeszenia uwzględniają w programie operacyjnym przynajmniej jedno z następujących działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji owoców i warzyw i zagospodarowaniu odpadów:

1) stosowanie integrowanej produkcji i ochrony, w rozumieniu przepisów o ochronie roślin oraz przepisów o nasiennictwie;

2) przeprowadzanie analizy wody, gleby, materiału roślinnego oraz ścieków;

3) stosowanie energooszczędnych technologii przy produkcji, zbiorze, przechowywaniu, sortowaniu, konfekcjonowaniu oraz pakowaniu owoców i warzyw;

4) stosowanie podłoży przyjaznych dla środowiska;

5) odtwarzanie roślinności śródpolnej;

6) stosowanie zamkniętego obiegu pożywek płynnych;

7) stosowanie metod wytwarzania kompostu przyjaznych dla środowiska;

8) prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi, w rozumieniu przepisów o rolnictwie ekologicznym;

9) stosowanie wewnętrznych kontroli przestrzegania przepisów fitosanitarnych oraz dopuszczalnych stężeń pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotynów i azotanów;

10) zapewnianie pomocy technicznej i doradztwa dla członków organizacji producentów owoców i warzyw przy stosowaniu metod produkcji integrowanej oraz ekologicznej;

11) zakup urządzeń, technologii i oprzyrządowania, pozwalających na realizację działań, o których mowa w pkt 1–10.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).