ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 20, poz. 119) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub”;

2) w § 7 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) certyfikatu zgodności potwierdzającego, że płody rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich powstałe, w tym także zwierzęta oraz produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, zostały wyprodukowane lub przetworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39, z późn. zm.), albo certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.), w załączniku XII, wydanych przez upoważnioną jednostkę certyfikującą nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy — w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, albo”;

3) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydania certyfikatów zgodności określonych w § 7 ust. 2 pkt 2 — w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, lub”,

b) w ust. 2 w pkt 2 w lit. a tiret drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

„— certyfikaty zgodności określone w § 7 ust. 2 pkt 2 —w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, lub

— certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji —w przypadku integrowanej produkcji, lub”;

4) w § 9:

a) w ust. 4:

— w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) uczestnictwa we wspólnotowym systemie jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, żaden z certyfikatów zgodności określonych w § 7 ust. 2 pkt 2, wydanych przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, nie został cofnięty;”,

— pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) oświadczenie, że producent rolny nie należy do organizacji producentów, o której mowa w art. 122 i 125 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), ponoszącej koszty, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2, stanowiące podstawę do obliczenia wysokości pomocy z funduszu operacyjnego w ramach programu operacyjnego;

3) oświadczenie, czy producent rolny należy do grupy producentów działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, i że grupa ta, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o płatność, realizowała zadania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;”,

— dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) informację o rodzaju i wielkości produkcji produktów objętych systemem jakości żywności, ze względu na wytwarzanie których składany jest wniosek o płatność.”,

b) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b:

a) kopie certyfikatów zgodności określonych w § 7 ust. 2 pkt 1, wydanych w okresie, za który jest składany wniosek o płatność, które w tym okresie są ważne co najmniej przez 6 miesięcy, lub

b) kopie świadectw jakości handlowej określonych w § 7 ust. 2 pkt 1, wydanych w okresie, za który jest składany wniosek o płatność;

2) w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c — kopie certyfikatów zgodności określonych w § 7 ust. 2 pkt 2, wydanych w okresie, za który jest składany wniosek o płatność, które w tym okresie są ważne co najmniej przez 6 miesięcy;”;

5) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wypłata płatności następuje w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja określona w ust. 2 stała się ostateczna.”;

6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.