ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, zwanej dalej „pomocą”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej „Programem”, w tym:

1)   tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność;

2)   szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;

3)   szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, zwana dalej „umową”;

4)   kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczności, inne niż wymienione w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UEL 368 z 23.12.2006, str. 15, zpóźn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1974/2006”, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy;

5) 2) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

§ 2. Pomoc jest przyznawana:

1)   gminie;

2)   jednoosobowej spółce gminy;

3)   gminnemu zakładowi budżetowemu;

4) 3) gminie albo związkowi międzygminnemu — w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego lub operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury.

5) gminie — w przypadku operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne, zwanych dalej „mikroinstalacjami prosumenckimi”.

§ 2a. 4) Pomoc przyznawana na operacje dotyczące tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

§ 2b. Pomoc przyznawana na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana na operację:

1)   spełniającą wymagania określone w Programie;

2)   zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem;

3)   niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych z wyłączeniem przypadków współfinansowania:

a) 5) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

4)   realizowaną w miejscowości należącej do:

a)   gminy wiejskiej lub

b)   gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, lub

c)   gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców;

5) 6) realizowaną w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 000 mieszkańców — w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego;

6) 7) realizowaną na obszarze, na którym, zgodnie z inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm. 8) ), poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s wynosi nie więcej niż 30% — w przypadku operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury.

2. Pomoc jest przyznawana, jeżeli:

1)   operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach;

2)   złożenie wniosku o płatność pośrednią, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji, nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy — w przypadku gdy etap ten nie jest etapem końcowym;

3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowanych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi:

a)  w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r., a w przypadku operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich do dnia 16 października 2015 r. — w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie,

b)  nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r., a w przypadku operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich do dnia 16 października 2015 r. — w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach;

4) płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

3. 10) Pomoc na operację dotyczącą budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest przyznawana, jeżeli targowisko to w wyniku realizacji tej operacji spełni warunki, które są określone w załączniku do rozporządzenia.

4. Operacja dotycząca mikroinstalacji prosumenckich, oprócz budowy mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej, może być realizowana również na obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej, pod warunkiem że wytworzona energia elektryczna lub cieplna będzie wykorzystana wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych.

§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, kosztów:

1) 11) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów budowlanych;

2) rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji;

3)   zakupu i montażu maszyn, urządzeń oraz instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji;

4)   zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wspieraniu procesów technologicznych;

5)   zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych;

6)   zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych;

7)   budowy i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów);

8) zakupu materiałów lub usług niezbędnych do realizacji operacji;

9) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli:

1) zostały poniesione:

a)   w formie rozliczenia bezgotówkowego,

b)   po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r.;

2) 13) dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy.

3. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy.

4. 14) Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej:

1)   90% tych kosztów w ramach wnioskowanej pomocy w okresie realizacji Programu — w przypadku operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury, lub budowy mikroinstalacji prosumenckich albo

2)   75% tych kosztów w ramach wnioskowanej pomocy, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu — nie więcej niż:

a)   4 000 000 zł — w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej,

b)   200 000 zł — w przypadku operacji dotyczącej tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych,

c)   3 000 000 zł — w przypadku operacji dotyczącej wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,

d)   1 000 000 zł — w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

4a. W przypadku gdy operacja dotycząca budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest realizowana przez związek międzygminny, refundacja nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lit. d.

5. 17) W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1)   nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2)   do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

— o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 4 pomniejszonej o 10%.

6. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez samorząd województwa, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 9, zalicza się koszty:

1)   przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym:

a)   kosztorysów,

b)   projektów architektonicznych lub budowlanych,

c)   ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

d)   operatów wodno-prawnych,

e)   dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

f)   wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

g)   usług geodezyjno-kartograficznych,

2)   przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji,

3)   opłat za patenty lub licencje,

4)   sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi — w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

2. 18)  Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005.

§ 6. 1. Ustalenia kryterium regionalnego, opartego na mierzalnym wskaźniku i uwzględniającym specyfikę województwa, oraz terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje właściwy organ samorządu województwa i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

1a. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich właściwy organ samorządu województwa ustala po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.

2. Ustalenia początku terminu składania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje właściwy organ samorządu województwa, a w przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich — właściwy organ samorządu województwa po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi. Termin ten nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1.

3. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni.

4. 19)  Właściwy organ samorządu województwa może określić w informacji, o której mowa w ust. 1, że w terminie, o którym mowa w ust. 2, mogą być składane wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji w zakresie wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w miejscu, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. W terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, każdy z wnioskodawców może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.

§ 8. 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 oraz w § 14 ust. 1 i 2, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa:

1)   pracowników urzędu marszałkowskiego albo

2)   wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „samorządową jednostką”.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, właściwy organ samorządu województwa podaje, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego, informację o udzieleniu upoważnienia samorządowej jednostce, a informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, są zamieszczane na stronie internetowej tej jednostki.

§ 9. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się na piśmie. Potwierdzenie, które zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, jest opatrzone pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:

1)   numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany wnioskodawcy;

2)   nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

3)   opis operacji;

4)   plan finansowy operacji;

5)   oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy, związane z pomocą;

6)   zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

7)   informacje o załącznikach dołączanych do wniosku.

2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy udostępnia się na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 11. 1. Jeżeli złożony wniosek o przyznanie pomocy jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa się wnioskodawcę, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków, w terminie 14 dni, a w przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich w terminie 7 dni — od dnia doręczenia wezwania.

2. 20) Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1:

1)   nie usunął w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy;

2)   usunął w terminie nie wszystkie nieprawidłowości lub braki, wzywa się go ponownie, na piśmie, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków, w terminie 14 dni, a w przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich w terminie 7 dni — od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie usunął w terminie pozostałych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

4. Złożony wniosek o przyznanie pomocy, z wyjątkiem wniosku o przyznanie pomocy na budowę mikroinstalacji prosumenckich, może być zmieniony przez wnioskodawcę:

1)   w wyniku wezwań, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, albo

2)   za zgodą właściwego organu samorządu województwa, na prośbę wnioskodawcy, złożoną w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwań, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.

§ 12. 1. Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 3 miesięcy, a w przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich w terminie 45 dni — od upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

3. W przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich termin na rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w ust. 1, kończy się w dniu przekazania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zatwierdzonej przez właściwy organ samorządu województwa listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 6.

§ 13. 1. W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje się ich oceny, przyznając planowanej operacji punkty.

2. O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

1)   jeżeli podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się na poziomie:

a)   nie więcej niż 50% średniej krajowej — 4 punkty,

b)   powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej — 3 punkty,

c)   powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej — 2 punkty,

d)   powyżej 100% średniej krajowej — O punktów;

2)   jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było:

a)   wyższe od średniej w województwie — 2 punkty,

b)   równe ze średnią w województwie — 1 punkt,

c)   niższe od średniej w województwie — 0 punktów;

3) 22) jeżeli kryterium regionalne:

a)   jest spełnione — 2 punkty,

b)  jest spełnione w części — 1 punkt,

c)   nie jest spełnione — 0 punktów;

4)   jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych — 2 punkty;

5)   jeżeli wskaźnik zwodociągowania gminy, w której jest planowana realizacja operacji dotyczącej gospodarki wodnej, kształtuje się na poziomie:

a)   nie więcej niż 25% — 3 punkty,

b)   powyżej 25% i nie więcej niż 50% — 2 punkty,

c)   powyżej 50% i nie więcej niż 75% — 1 punkt;

6)   jeżeli wskaźnik zwodociągowania gminy, w której jest planowana realizacja operacji dotyczącej gospodarki ściekowej, kształtuje się na poziomie:

a)   powyżej 80% — 3 punkty,

b)   powyżej 50% i nie więcej niż 80% — 2 punkty,

c)   nie więcej niż 50% — 1 punkt;

7)   jeżeli planowana operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej — 2 punkty;

8) 23) jeżeli planowana operacja dotyczy przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego — 2 punkty;

9) 24) jeżeli gęstość zaludnienia gminy lub związku międzygminnego, w której jest planowana realizacja operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacja takiej infrastruktury, ustalona na podstawie danych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, w stosunku do średniej w województwie jest:

a)   mniejsza — 2 punkty,

b)   równa lub większa — O punktów;

10) jeżeli operacja ma zapewnić przepływność szerokopasmowego łącza internetowego na poziomie co najmniej 30 Mbit/s (prędkość pobierania danych przez użytkownika końcowego) — 2 punkty;

11) jeżeli koszty kwalifikowalne operacji dotyczą budowy mikroinstalacji prosumenckich na obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), na poziomie:

a)  niższym niż 50% kosztów kwalifikowanych — 0 punktów,

b)  równym lub wyższym niż 50% kosztów kwalifikowanych — 4 punkty.

2a. 25) Kryteria, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie mają zastosowania do oceny operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

3. W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą liczbę punktów.

4. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca.

5. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

5a. 26) W przypadku operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury o tej samej liczbie punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa gęstość zaludnienia gminy lub związku międzygminnego, w której jest planowana realizacja operacji.

6. Po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę operacji w kolejności uzyskanych punktów, zawierającą wskazanie wnioskodawców, a także tytuły operacji.

6a. W przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich, z wyjątkiem operacji, dla których pomoc jest przyznawana zgodnie z ust. 6b, pomoc przyznaje się według kolejności ustalonej na liście krajowej sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie list operacji przekazanych przez właściwy organ samorządu województwa, po ich zatwierdzeniu, o którym mowa w § 14 ust. 1. 

6b. W przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich samorząd województwa, po zatwierdzeniu listy operacji, o którym mowa w § 14 ust. 1, może zawrzeć umowy z nie więcej niż trzema wnioskodawcami, których operacje zostały umieszczone na trzech najwyższych pozycjach listy operacji, o której mowa w ust. 6, po podaniu tej listy do publicznej wiadomości na stronie urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.

6c. Listę krajową, o której mowa w ust. 6a, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sporządza w terminie 7 dni od dnia otrzymania list operacji przekazanych przez właściwy organ samorządu województwa.

6d. Na liście krajowej, o której mowa w ust. 6a, w pierwszej kolejności umieszcza się nie więcej niż trzy operacje z każdego województwa, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w danym województwie, dla których zostały lub zostaną zawarte umowy zgodnie z ust. 6b.

6e. Na kolejnych pozycjach listy krajowej, o której mowa w ust. 6a, umieszcza się pozostałe operacje ze wszystkich województw w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. W przypadku gdy operacje te uzyskają tę samą liczbę punktów, umieszcza się je na liście krajowej, o której mowa w ust. 6a, według kryteriów określonych w ust. 4 i 5. 

6f. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej listę krajową, o której mowa w ust. 6a.

7. Warunkiem przyznania pomocy na operacje dotyczące:

1)   gospodarki wodno-ściekowej — jest uzyskanie co najmniej 4 punktów;

2)   tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych — jest uzyskanie co najmniej 3 punktów;

3) 27) budowy targowiska stałego — jest uzyskanie co najmniej 1 punktu;

4) tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury — jest uzyskanie co najmniej 4 punktów;

5) budowy mikroinstalacji prosumenckich — jest uzyskanie co najmniej 5 punktów.

§ 14. 1. Zatwierdzenia listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 6, dokonuje właściwy organ samorządu województwa.

2. Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 6, w ramach środków dostępnych w danym województwie, a w przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich — w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 6a, do wysokości dostępnych środków na realizację operacji.

3. Niezwłocznie po zatwierdzeniu listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 6, wyznacza się wnioskodawcy, na piśmie, miejsce i termin zawarcia umowy nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy, pomocy nie przyznaje się, chyba że wnioskodawca stawił się i podpisał umowę w innym terminie:

1)   uzgodnionym przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3, albo

2)   wyznaczonym wnioskodawcy i nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3.

4a. W przypadku gdy wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy na operację dotyczącą budowy mikroinstalacji prosumenckich nie stawił się w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy, pomocy nie przyznaje się.

5. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 4a informuje się o tym wnioskodawcę, na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

§ 15. 1. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez samorząd województwa, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, udostępnionym na stronach internetowych urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.

2. Poza postanowieniami określonymi w art. 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) 29) osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat od dnia przyznania pomocy;

2)   ograniczeń lub warunków w zakresie;

a)   przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania,

b)   sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą;

3)   umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą;

4)   przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą;

5)   informowania o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy.

3. Zmiana umowy w zakresie zobowiązań beneficjenta określonych w ust. 2 pkt 1 jest nieważna.

§ 16. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa albo samorządową jednostkę.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są;

1)   podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki;

2)   składane w siedzibie urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki w dniu zawarcia umowy.

§ 17. 1. Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent:

1)   zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty;

2)   zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3)   udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

2. Jeżeli beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

§ 18. Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, z tym że wypłata ta następuje po złożeniu wniosku o płatność.

§ 19. 1. Informację o miejscu składania wniosków o płatność właściwy organ samorządu województwa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.

2. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa.

3. Formularz wniosku o płatność zawiera wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku.

4. Do wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepis § 9.

§ 20. 1. Jeżeli złożony wniosek o płatność jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa się beneficjenta, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym terminie, wzywa się ponownie beneficjenta, na piśmie, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął nieprawidłowości lub braków, rozpatruje się wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów.

4. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność można wzywać beneficjenta, na piśmie, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 21. 30) 1. Wypłaty środków finansowych dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Właściwy organ samorządu województwa, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty środków finansowych, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.

§ 22. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ samorządu województwa może wyrazić zgodę na:

1) 31) przeniesienie przez beneficjenta własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na rzecz:

a)   jego jednostki organizacyjnej lub jednostki, która spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy,

b)   spółki, w której udziały lub akcje mają wyłącznie gminy,

c)   związku międzygminnego

— które przejmą zobowiązania dotychczasowego beneficjenta;

2) zmianę przeznaczenia nabytych przez beneficjenta dóbr, wyremontowanych lub wybudowanych budynków lub budowli, w całości lub w części, jeżeli nie naruszy to celów i zakresu działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem.

§ 23. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

§ 24. 1. Kategoriami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, innymi niż wymienione w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, są:

1)   wywłaszczenie części nieruchomości związanej z operacją, jeżeli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy;

2)   katastrofa naturalna powodująca trwałe uszkodzenie nieruchomości lub obiektów będących przedmiotem operacji;

3)   wypadki lub awarie skutkujące zniszczeniem budynków, budowli lub innego mienia w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze używanie zgodnie z założonym celem operacji;

4)   kradzieże mienia będącego przedmiotem operacji, z wyłączeniem kradzieży, które nastąpiły na skutek niezachowania należytej staranności przez beneficjenta.

2. Tryb postępowania w razie wystąpienia okoliczności siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, określa się w umowie.

§ 25. Poza okolicznościami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, o których mowa w § 24 ust. 1 oraz w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006, beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy za tę część operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w umowie, jeżeli cel operacji został osiągnięty i zachowany.

§ 26. W przypadku działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” objętego Programem, ze względu na istotę tego działania:

1)   następca prawny wnioskodawcy nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy;

2)   (uchylony). 32)

§ 26a. 33) 1. W razie przekształcenia beneficjenta lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, następcy prawnemu beneficjenta, zwanemu dalej „następcą”, może być przyznana pomoc, jeżeli:

1)   zostały spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

2)   na następcę przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji.

2. Wniosek następcy o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się we właściwym urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

4. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

5. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

6. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, ust. 2 oraz § 11 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 34) .

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 142, poz. 833), które weszło w życie z dniem 23 lipca 2011 r.

3)    Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2, w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1099), które weszło w życie z dniem 19 października 2012 r.

4)    Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 164, poz. 1113), które weszło w życie z dniem 7 września 2010 r.

6)    Dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

8)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1256 i 1445.

   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

10) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia wymienionego w odnośniku 2.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

13)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

  Dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

§ 4 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3 nie zawiera pkt 4.

17)   Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

19) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

  Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

23)   Dodany przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24)   Dodany przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

25)   Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26)   Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

27) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

31)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

32)   Przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

33)   Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

34) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 kwietnia 2008 r.

35) Dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.