ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

Na podstawie art. 8 ust. 5 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. Nr 94, poz. 606) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W strefie zasiedlenia nakazuje się do dnia 31 grudnia 2015 r., począwszy od sezonu uprawowego 2012 r., stosowanie zabiegów z użyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę w każdym sezonie uprawy kukurydzy, jeżeli jest ona uprawiana na danym gruncie częściej niż określono w ust. 1 pkt 2.”;

2) w § 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) bezpośrednio dostarczane do takiego zakładu przetwórczego pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, w sposób zapewniający, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się stonki, oraz”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli Powiaty zagrożone rozprzestrzenieniem się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (strefa ryzyka) lp. 5 otrzymuje brzmienie:


5 mazowieckie białobrzeski, garwoliński, grodziski, grójecki, łosicki, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przysuski, siedlecki, szydłowiecki, warszawski zachodni, żyrardowski, miasta na prawach powiatu: Siedlce, m.st. Warszawa

§ 2. Na obszarze powiatów: grodziskiego, łosickiego, mińskiego, pruszkowskiego, siedleckiego, warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego oraz na obszarze miast na prawach powiatu: Siedlce i m.st. Warszawa nakazy i zakazy określone w § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. Nr 94, poz. 606) stosuje się, począwszy od sezonu uprawowego 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.