ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 186, poz. 1444 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 633) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1:

a)   w ust. 1:

— uchyla się pkt 16,

—  dodaje się pkt 16a i 16b w brzmieniu:

„16a) informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej — stanowiąca załącznik nr 16a do rozporządzenia;

16b) informacja roczna dla osoby ubezpieczonej — stanowiąca załącznik nr 16b do rozporządzenia;”,

b)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla imiennych raportów miesięcznych korygujących ustala się odpowiednio te same wzory, o których mowa w ust. 1 pkt 12-14, dla deklaracji rozliczeniowej korygującej — ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, dla informacji miesięcznej korygującej dla osoby ubezpieczonej — ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 16a, a dla informacji rocznej korygującej dla osoby ubezpieczonej — ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 16b.”;

2)   w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-11 i 17, określa się kolor pantone nr 224, pkt 12-14 — kolor pantone nr 158, pkt 15 — kolor pantone nr 172 oraz pkt 16a i 16b — kolor pantone nr 340.”;

3)   załączniki nr 1-5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia;

4)   załączniki nr 12 i 13 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszego rozporządzenia;

5)   załącznik nr 15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;

6)   uchyla się załącznik nr 16 do rozporządzenia;

7)   dodaje się załączniki nr 16a i 16b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 9 i 10 do niniejszego rozporządzenia;

8)   załącznik nr 17 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia;

9)   w załączniku nr 18 do rozporządzenia:

a) w części I. Kod tytułu ubezpieczenia w dziale 1. Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem:

—  skreśla się wyrazy:

„10 40 — alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed ukończeniem 25. roku życia, objęty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi”,

— po wyrazach „12 11 — osoba przebywająca na urlopie wychowawczym” dodaje się wyrazy:

„12 50 — osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność

12 60 — osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca

12 70 — osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą

12 80 — osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba duchowna

12 90 — osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu”,

—  skreśla się wyrazy:

„15 00 — małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za granicą, w instytucie, ośrodku informacji kultury za granicą

16 10 — obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą lub w podmiocie zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmiot nie posiada w Rzeczypospolitej Polskiej swojej siedziby ani przedstawicielstwa

17 00 — osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, podlegająca dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

18 10 — student, uczestnik studiów doktoranckich lub osoba odbywająca staż adaptacyjny, podlegająca z tego tytułu dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym”,

— wyrazy: „19 00 — osoba kontynuująca ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej” zastępuje się wyrazami:

„19 00 — osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”,

oraz po tych wyrazach dodaje się wyrazy:

„19 10 — osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej”,

— po wyrazach: „25 11 — emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa” dodaje się wyrazy:

„26 00 — osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej

26 01 — osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

27 00 — osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej

27 01 — osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)”,

b) w części XI. Kod świadczenia/przerwy w dziale 3. Rodzaj świadczenia i przerwy:

— wyrazy: „311 — zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego” zastępuje się wyrazami:

„311 — zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego”,

— wyrazy: „315 — wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego” zastępuje się wyrazami:

„315 — wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego”,

— po wyrazach: „318 — wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego” dodaje się wyrazy:

„319 — zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego

320 — wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego”,

— po wyrazach: „324 — wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego” dodaje się wyrazy:

„325 — zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

326  — wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

327  — zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego

328  — wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego”.

§ 2. 1. Płatnicy składek mogą do wyczerpania zapasów posługiwać się dotychczasowymi wzorami dokumentów, określonymi w załącznikach nr 1-5, 12,13,15,16 i 17 zmienianego rozporządzenia, jeżeli dokumenty są przekazywane w formie dokumentu pisemnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Płatnicy składek mogą posługiwać się oprogramowaniem, o którym mowa w art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zawierającym dotychczasowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych, określone w załącznikach nr 1-5, 12, 13, 15, 16 i 17 zmienianego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się kody tytułu ubezpieczenia i kody świadczenia/przerwy obowiązujące do dnia 31 października 2013 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r., z wyjątkiem:

1)   § 1 pkt 9 lit. a tiret drugie, które wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2)   § 1 pkt 9 lit. a tiret piąte, które wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. (poz. 1101)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706, z 2012 r. poz. 611, 637, 769,1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 675, 827 i 983.