ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zwanych dalej „sprawozdaniami”, oraz terminy i sposób przedstawiania sprawozdań.

§ 2. 1. Gmina składa wojewodzie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą”, w formie elektronicznej, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, kwartalne sprawozdanie zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy oraz informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i kosztach ich obsługi, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne, sporządzone na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych, zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także na podstawie ewidencji kosztów obsługi.

2. Wojewoda składa kwartalne zbiorcze sprawozdanie zawierające dane ze sprawozdań o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy, w formie elektronicznej, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

3. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Marszałek województwa składa wojewodzie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy, w formie elektronicznej, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, kwartalne sprawozdanie zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym o kosztach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

5. Wojewoda składa kwartalne sprawozdanie zawierające dane ze sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy, w formie elektronicznej, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

6. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 4 i 5, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań, począwszy od sprawozdań za I kwartał 2013 r.

2. Gmina oraz marszałek województwa składają wojewodzie sprawozdanie za I kwartał 2013 r. w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.

3. Wojewoda składa ministrowi właściwemu do spraw rodziny sprawozdania za I kwartał 2013 r. w terminie do dnia 15 maja 2013 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (poz. 441)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212 oraz z 2012 r. poz. 1255 i 1548.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 95, poz. 661 oraz z 2007 r. Nr 250, poz. 1869), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 14ustawy zdnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548).