ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. Nr 82, poz. 495, z późn. zm. 3) ) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli II wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4

5

9 Doradca zawodowy X-XIV wyższe rok w zakresie poradnictwa zawodowego
doradca zawodowy — stażysta VII-XI wyższe
średnie 1
10 Pośrednik pracy VII-XIII wyższe rok w zakresie pośrednictwa pracy
pośrednik pracy — stażysta V-XI wyższe
średnie 1

2) lp. 13 otrzymuje brzmienie:


13 Specjalista do spraw programów X-XIV wyższe rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy
specjalista do spraw programów — stażysta V-XI wyższe
średnie 1

3) lp. 20 i 21 otrzymują brzmienie:


20 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego VII-XIII wyższe rok w zakresie organizacji szkoleń
specjalista do spraw rozwoju zawodowego — stażysta V-XI wyższe
średnie 1
21 Lider klubu pracy VII-XIII średnie rok w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
lider klubu pracy — stażysta V-XI średnie 1

§ 2. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia doradca zawodowy II stopnia oraz doradca zawodowy I stopnia stają się doradcą zawodowym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 3. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia pośrednik pracy II stopnia oraz pośrednik pracy I stopnia stają się pośrednikiem pracy w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 4. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia samodzielny specjalista do spraw programów staje się specjalistą do spraw programów w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 5. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia samodzielny specjalista do spraw rozwoju zawodowego staje się specjalistą do spraw rozwoju zawodowego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 6. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia starszy lider klubu pracy staje się liderem klubu pracy w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 7. Pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla zajmowanych przez nich stanowisk, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805,z2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028.

3)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 348, z 2010 r. Nr 16, poz. 85, z 2011 r. Nr 140, poz. 823 oraz z 2013 r. poz. 584.