ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzory wykazów i wniosków, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej „ustawą”;

2) tryb:

a) składania wykazów i wniosków, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 2 ustawy,

b) przekazywania środków finansowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”,

c) dokonywania wypłat świadczeń z Funduszu.

§ 2. Ustala się wzory:

1) zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, zwanego dalej „wykazem”,

2) wykazu uzupełniającego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy,

3) wniosku zgłaszanego przez osobę, o której mowa w art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 2 ustawy, zwanego dalej „wnioskiem indywidualnym”

— stanowiące załączniki nr 1—3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wykaz jest przygotowywany w formie pisemnej przez pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, zwanych dalej odpowiednio „podmiotem składającym”, i jest składany w trzech jednobrzmiących egzemplarzach do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy.

2. Do wykazu dołącza się:

1) kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „CEIDG”, albo kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON zawierającą aktualne dane pracodawcy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP lub uwierzytelnioną kopię aktualnego potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, o ile zostały nadane;

3) aktualne zaświadczenie instytucji, w której jest prowadzony rachunek bankowy dla podmiotu składającego wykaz, o numerze tego rachunku;

4) uwierzytelnioną kopię postanowienia sądu stwierdzającego jedną z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 3 ust. 1 lub art. 6 ust. 1 pkt 3, lub art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, lub uwierzytelnione kopie dokumentów stwierdzających zaistnienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 4—6 ustawy;

5) uwierzytelnioną kopię dokumentu określającego dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lub art. 6 ust. 2, lub art. 8 ust. 2 ustawy;

6) oświadczenie podmiotu składającego o przysługiwaniu zwalnianym pracownikom odpraw pieniężnych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm. 3) ), oraz o ich wysokości;

7) oświadczenie podmiotu składającego stwierdzające:

a) że pracownicy ujęci w wykazie, którym od wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu świadczeń naliczono składki na ubezpieczenia społeczne, w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, nie osiągnęli kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm. 4) ),

b) w przypadku gdy pracownicy, o których mowa w lit. a, osiągnęli w tym roku kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, że naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykazane w wykazie, zawierają składki w ograniczonym, wskazanym w oświadczeniu, wymiarze lub że nie zawierają składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

8) oświadczenie podmiotu składającego o obowiązującej go stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm. 5) );

9) uwierzytelnione kopie świadectw pracy osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy.

§ 4. 1. Do wykazów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepis § 3.

2. W przypadku gdy podmiot składający nie złożył wykazu, do składanego pierwszego wykazu uzupełniającego dołącza się dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1–6 i 9.

3. W przypadku gdy podmiot składający złożył wykaz albo składa kolejny wykaz uzupełniający, nie dołącza do niego załączników, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 6, oraz dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 9.

§ 5. 1. Marszałek województwa przekazuje dwa egzemplarze zaakceptowanego wykazu podmiotowi składającemu, a następnie przekazuje środki finansowe, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy, na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3.

2. Podmiot składający, niezwłocznie po otrzymaniu zaakceptowanego wykazu i środków finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, wypłaca świadczenia osobom uprawnionym, na podstawie wykazu zaakceptowanego przez marszałka województwa.

3. Podmiot składający nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków finansowych:

1) przekazuje na rachunek bankowy, z którego je otrzymał, różnicę między kwotą otrzymanych środków finansowych a kwotą wypłaconą osobom uprawnionym;

2) zwraca marszałkowi województwa jeden egzemplarz wykazu zawierający potwierdzenia własnoręcznym podpisem otrzymania świadczeń przez osoby uprawnione lub kopie potwierdzeń dokonania wypłaty świadczeń przekazem pocztowym lub przelewem;

3) przekazuje do marszałka województwa uwierzytelnione kopie potwierdzeń odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne oraz przekazania należności alimentacyjnych.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się w przypadku wykazów uzupełniających.

§ 6. 1. Wniosek indywidualny składa się w formie pisemnej marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Do wniosku indywidualnego dołącza się:

1) w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba będąca pracownikiem, byłym pracownikiem, osobą zatrudnioną lub osobą, która była zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy, o której mowa w art. 10 ustawy — oświadczenie wnioskodawcy, że w okresie, za który zostały niezaspokojone roszczenia pracownicze objęte wnioskiem indywidualnym, osoba ta nie była małżonkiem pracodawcy, a także jego dzieckiem własnym, dzieckiem drugiego małżonka lub dzieckiem przysposobionym, rodzicem, macochą lub ojczymem czy osobą przysposabiającą, a także rodzeństwem, wnukiem, dziadkiem, zięciem czy synową, bratową, szwagierką lub szwagrem oraz osobą wykonującą pracę zarobkową w gospodarstwie domowym, o których mowa w art. 10 ustawy;

2) w przypadku gdy wnioskodawcą jest uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika, zmarłego byłego pracownika, zmarłej osoby, która była zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy, o której mowa w art. 10 ustawy, oświadczenie wnioskodawcy, że zmarła osoba nie była małżonkiem pracodawcy, a także jego dzieckiem własnym, dzieckiem drugiego małżonka lub dzieckiem przysposobionym, rodzicem, macochą lub ojczymem czy osobą przysposabiającą, a także rodzeństwem, wnukiem, dziadkiem, zięciem lub synową, bratową, szwagierką lub szwagrem oraz osobą wykonującą pracę zarobkową w gospodarstwie domowym, o których mowa w art. 10 ustawy;

3) dowody potwierdzające uprawnienie do skorzystania przez wnioskodawcę ze świadczeń określonych w ustawie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, do wniosku indywidualnego dołącza się również dokumenty potwierdzające śmierć osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oraz uprawnienie wnioskodawcy do renty rodzinnej.

§ 7. Marszałek województwa, do którego został złożony wniosek indywidualny, występuje do podmiotu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, lub do osoby upoważnionej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale albo w przedstawicielstwie, lub odpowiednio osoby reprezentującej instytucję kredytową albo zagraniczny zakład ubezpieczeń, wskazanego we wniosku indywidualnym, z żądaniem o przekazanie w terminie 7 dni:

1) dokumentów dotyczących podmiotu, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2;

2) dokumentów dotyczących daty i okoliczności wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 i 5;

3) oświadczeń dotyczących pracownika lub byłego pracownika, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 i 7;

4) dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 9;

5) oświadczenia o łącznej kwocie niezaspokojonych roszczeń pracowniczych pracownika, byłego pracownika, osoby zatrudnionej lub osoby, która była zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy, o której mowa w art. 10 ustawy, której dotyczy wniosek indywidualny, z wyszczególnieniem kwot, tytułów wypłat i okresów niewypłacania tych roszczeń osobie do nich uprawnionej;

6) informacji dotyczących potrąceń należności alimentacyjnych z wynagrodzenia osoby, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, dokonywanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 6) ).

§ 8. 1. Marszałek województwa zawiadamia osobę uprawnioną oraz podmiot lub osobę upoważnioną, o których mowa w § 7, o terminie i wysokości zatwierdzonych do wypłaty z Funduszu świadczeń, dokonuje wypłaty świadczeń z Funduszu na rzecz osoby uprawnionej do świadczenia: przelewem na rachunek bankowy wskazany przez osobę uprawnioną lub przekazem pocztowym.

2. W przypadku gdy osobą uprawnioną jest wnioskodawca, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, marszałek województwa dokonuje wpłat składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dokonuje potrąceń i przekazuje należności alimentacyjne.

3. W przypadku gdy osobą uprawnioną jest wnioskodawca, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, marszałek województwa dokonuje wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

§ 9. 1. W przypadku gdy marszałek województwa stwierdzi, że w okresie między dniem złożenia wykazu lub wykazu uzupełniającego a dniem przekazania środków finansowych na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, i przekazania zaakceptowanego wykazu lub wykazu uzupełniającego podmiotowi składającemu nastąpiła zmiana wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, marszałek województwa niezwłocznie powiadamia podmiot składający o konieczności ponownego złożenia wykazu lub wykazu uzupełniającego, o którym mowa w § 3 ust. 1, w którym uwzględnia się aktualną wysokość tego wynagrodzenia.

2. W przypadku wniosku indywidualnego marszałek województwa zatwierdza do wypłaty świadczenia, uwzględniając wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującą w dniu wypłaty, o której mowa w § 8 ust. 1.

§ 10. Podmiot składający lub osoba upoważniona, o których mowa w § 7, oraz osoby uprawnione zawiadamiają marszałka województwa o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na uprawnienie do świadczeń ze środków Funduszu.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 7)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2011 r. (poz. 1635)

1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 18, poz. 100 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 62, poz. 551, z 2006 r. Nr 79, poz. 550 i Nr 149, poz. 1077 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 525 i Nr 237, poz. 1654.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 122, poz. 696 i Nr 138, poz. 808.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. Nr 53, poz. 356), które traci moc z dniem 1 stycznia 2012 r. na podstawie art. 70 pkt 2 i art. 123 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170).