ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. Nr 82, poz. 495) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) Centrum Projektów Europejskich, 5b) Rządowym Centrum Bezpieczeństwa,”;

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) tabela I otrzymuje brzmienie:

„l. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy


Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba

lat pracy

1 2 3 4 5 6
1 Komendant Główny OHP - - wyższe 10
2 Zastępca Komendanta Głównego OHP,

komendant wojewódzki OHP,

zastępca komendanta wojewódzkiego OHP

- - wyższe 8
3 Dyrektor centrum kształcenia i wychowania, zastępca dyrektora centrum kształcenia i wychowania - - wyższe 7
4 Dyrektor - - wyższe 5
5 Zastępca dyrektora - - wyższe 3
6 Główny księgowy budżetu OHP, główny księgowy - - według odrębnych przepisów
7 Dyrektor (kierownik): zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego

-

- wyższe 5
8 Zastępca dyrektora (kierownika): zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego - - wyższe

3”


b) w tabeli II:

— w części I po Ip. 7 dodaje się Ip. 7a w brzmieniu:


1 2 3 4 5 6
„7a Krajowy duszpasterz OHP XII-XV 7

według odrębnych przepisów”

wojewódzki duszpasterz OHP

XI XIV

6

w części II:

——Ip. 1 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4 5 6
„1 Kierownik ośrodka szkolenia i wychowania XV-XVIII 8 wyższe

7”


——po Ip. 1 dodaje się Ip. 1a w brzmieniu:


1 2 3 4 5 6
„1a Kierownik ośrodka kształcenia kadr w centrum kształcenia i wychowania, komendant hufca pracy XV-XVII 7 wyższe

6”


c) po tabeli V dodaje się tabele Va i Vb w brzmieniu:

„Va. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Europejskich


Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba

lat pracy

1 2 3 4 5 6
1 Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego XVII-XVIII 10 wyższe 4
2 Naczelnik wydziału, doradca XIV-XVIII 10 wyższe 3
audytor wewnętrzny,

radca prawny,

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów
3 Zastępca kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego,

ekspert ds. programu,

koordynator Punktu Informacyjnego

XVI-XVII 9 wyższe 3
4 Kierownik: sekcji, zespołu, główny specjalista XIII-XV 7 wyższe 3
5 Starszy specjalista XI-XIV 4 wyższe 2
informatyk -
6 Specjalista X-XIII - wyższe 2
7 Starszy: księgowy, inspektor IX-XII - wyższe
średnie
1
4
8 Księgowy, inspektor, starszy referent, asystent VIII-XI - średnie -
9 Sekretarka, recepcjonistka VIII-X - średnie -
10 Referent VI-X - średnie -
11 Kierownik: kancelarii, archiwum VIII-IX - średnie 2
12 Rzemieślnik, konserwator VII-IX - zasadnicze -
13 Magazynier VI-VIII - średnie -
14 Operator urządzeń powielających, robotnik magazynowy VI-VIII - podstawowe -
15 Kierowca samochodu osobowego V-VIII - według odrębnych przepisów
16 Robotnik gospodarczy IV-VII - podstawowe -
17 Goniec, woźny II-IV - podstawowe -

Vb. Pracowników zatrudnionych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa


Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba

lat pracy

1 2 3 4 5 6
1 Dyrektor (szef) Biura XVI-XVIII 10 wyższe 7
2 Doradca (ekspert) XV-XVII 9 wyższe 5
3 Naczelnik (szef) samodzielnego wydziału XIV-XVII 8 wyższe 5
4 Naczelnik (szef) wydziału XIII-XVI 7 wyższe 5
5 Kierownik (szef) zespołu XI-XIV 6 wyższe 4
6 Kierownik (szef) sekcji X-XIII 5 wyższe 3
7 Główny specjalista IX-XII 5 wyższe 3
8 Starszy specjalista VIII-XI 4 wyższe
średnie
3
3
9 Kierownik kancelarii VII-X 3 średnie 3
10 informatyk VI-IX - średnie

3”


§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Do ustalenia wynagrodzeń i świadczeń pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Europejskich oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.