ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór, terminy i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanych dalej „zadaniami”.

§ 2. Wzór sprawozdań z wykonywania zadań określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Gmina składa wojewodzie sprawozdanie z wykonywania zadań za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca — w terminie do dnia 15 lipca danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia — w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego.

2. Wojewoda przekazuje zbiorcze sprawozdanie półroczne z wykonywania zadań ministrowi właściwemu do spraw rodziny za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca — w terminie do dnia 5 sierpnia danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia — w terminie do dnia 5 lutego roku następnego.

§ 4. 1. Gmina składa wojewodzie sprawozdanie z wykonywania zadań za okres od dnia 4 kwietnia 2011 r. do dnia 30 września 2011 r. — w terminie do dnia 20 października 2011 r. oraz za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2011 r. — w terminie do dnia 20 stycznia 2012 r.

2. Wojewoda przekazuje zbiorcze sprawozdanie z wykonywania zadań ministrowi właściwemu do spraw rodziny za okres od dnia 4 kwietnia 2011 r. do dnia 30 września 2011 r. — w terminie do dnia 10 listopada 2011 r. oraz za okres od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. — w terminie do dnia 10 lutego 2012 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — sprawy rodziny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).