ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

Na podstawie art. 46 ust. 6a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. Nr 30, poz. 155) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej bezrobotny dołącza pisemne oświadczenie założycieli spółdzielni socjalnej o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na założenie spółdzielni socjalnej, które będą wniesione do spółdzielni socjalnej.”,

c) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

3) nieposiadaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel innej spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;”;

2) w § 4 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uchwałę spółdzielni socjalnej o przyjęciu bezrobotnego jako członka oraz pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu;”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na przystąpienie bezrobotnego do spółdzielni socjalnej i wniesionych do tej spółdzielni.”;

3) w § 5 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

4) nie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel innej spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;”;

4) w § 6 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) złożenia rozliczenia wydatkowanych środków, o którym mowa w § 6a ust. 1, w terminie określonym w umowie;”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) podatku naliczonego, dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.”;

5) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Bezrobotny, który otrzymał środki z Funduszu Pracy na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, lub w jego imieniu spółdzielnia socjalna przedkłada staroście rozliczenie otrzymanych i wydatkowanych środków. Bezrobotny, który otrzymał środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, przedkłada ponadto staroście potwierdzenie wpłaty tych środków do spółdzielni socjalnej.

2. Rozliczenie wydatkowanych środków przyznanych bezrobotnemu na założenie spółdzielni socjalnej zawiera zestawienie kwot wydatkowanych w terminie określonym w umowie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.

3. Starosta na wniosek bezrobotnego lub spółdzielni socjalnej może również uwzględnić w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 2, poniesione wydatki nieujęte w specyfikacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, jeżeli uzna zasadność ich poniesienia.

4. Rozliczenie wydatkowanych środków przyznanych bezrobotnemu na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zawiera kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu.

5. Środki otrzymane, a niewydatkowane przez bezrobotnego podlegają zwrotowi w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2.

6. Starosta w trakcie wykonywania umowy o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej dokonuje oceny prawidłowości jej wykonania.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej bezrobotny dołącza:

1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99);

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której mowa w pkt 1.”;

7) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku poręczenia zwrotu otrzymanych ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej przez osobę fizyczną, poręczyciel przedkłada staroście oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.”;

8) uchyla się § 9.

§ 2. 1. Wnioski o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej złożone, a nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, rozpatruje się na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, wymagające uzupełnienia w zakresie wynikającym z niniejszego rozporządzenia, uzupełnia się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania starosty.

3. Do umów o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1206 i 1211.